АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту

Відкритого недержавного пенсійного фонду

«НАДІЙНА ПЕРСПЕКТИВА»

 

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду:

1.2.Найменування Фонду:

1.2.1.      повне:

 • українською мовою:     ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «НАДІЙНА ПЕРСПЕКТИВА»;
 • російською мовою:       ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «НАДЁЖНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»;
 • англійською мовою:     PUBІІC NON-STATE PENSІON FUND «RELIABLE PROSPECT».

 

1.3. Вид Фонду: відкритий.

1.4. Місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: Україна, 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А.

 

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування:

21.3. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:

 • відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
 • отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

21.4. Зміни до пенсійних схем погоджуються (затверджуються) Зборами засновників Фонду та підлягають реєстрації в Держфінпослуг. Рішення про внесення змін та доповнень до пенсійних схем або їх скасування приймається Зборами Засновників (уповноваженим органом одноособового Засновника) та оформлюється відповідним протоколом.

21.5. Зміни та доповнення до пенсійних схем оформлюються у вигляді окремого додатку до пенсійних схем або викладенні пенсійних схем у новій редакції та подаються на реєстрацію радою фонду за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації статуту та пенсійних схем фонду, протягом семи робочих днів після затвердження таких змін.

 

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації:

22.1. Фонд має право:

 1. Реорганізовуватися шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим фондом;
 2. Бути ліквідованим;
 3. Використовувати кілька пенсійних схем;
 4. Запроваджувати нові пенсійні схеми;
 5. Вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;
 6. Скасовувати діючі пенсійні схеми у випадках, передбачених Законом;
 7. За бажанням учасників Фонду укладати відповідно до законодавства договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників;
 8. Надати можливість роботодавцю-вкладнику Фонду, який здійснює перерахування внесків до Фонду на користь своїх працівників – учасників Фонду, придбати страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника як складову частину пенсійного контракту;
 9. Користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;

10)  Користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до законодавства

11)  Рекламувати свою діяльність;

12)  Інше відповідно до чинного законодавства України.

22.2. Фонд зобов‘язаний:

 1. Здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;
 2. Для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;
 3. Мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до законодавства, та застосовувати її у своїй діяльності;
 4. Укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону та Статуту, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону та Статуту;
 5. Здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду;
 6. Виконувати інші зобов‘язання перед учасниками Фонду;
 7. Формувати пенсійні активи за рахунок пенсійних внесків та за рахунок прибутку (збитку) від інвестування пенсійних коштів відповідно до законодавства;
 8. Отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
 9. За заявою учасника Фонду перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;

10)  Оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до Закону;

11)  Звітувати про свою діяльність відповідно до законодавства;

12)  Укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;

13)  Оприлюднювати інформацію про свою діяльність;

14)  Виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

 

22.3. Порядок реалізації прав та обов‘язків Фонду.

 1. Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав та обов'язків користується послугами осіб, визначених законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду (надалі – надавачі послуг).
 2. Адміністрування Фонду, в тому числі ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду (надалі – адміністратор Фонду) укладеного з Радою Фонду.
 3. Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
 4. Послуги з управління активами Фонду надаються особою, яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами, на підставі договору про управління активами пенсійного фонду (надалі – Особа, що здійснює управління активами Фонду).
 5. Управління активами повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
 6. Фонд у разі необхідності може користуватися послугами з управління активами кількох осіб, які мають право провадити діяльність з управління активами відповідно до законодавства.
 7. Послуги з адміністрування та послуги з управління активами пенсійного фонду можуть надаватися Фонду однією юридичною особою, яка відповідає вимогам законодавства.
 8. Послуги зберігача Фонду надає банк, який має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного з Радою Фонду (далі – Зберігач Фонду).
 9. Обслуговування Фонду Зберігачем повинно здійснюватися відповідно до законодавства, інвестиційної декларації Фонду, договору про обслуговування фонду зберігачем, інших документів, передбачених законодавством.

10)  Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.

11)  Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.

12)  Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

13)  Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до формування складу Ради Фонду, затвердження нею інвестиційної декларації та укладення нею договорів про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

14)  Фонд не має права змінювати вид та найменування, зазначені в Статуті, після реєстрації Держфінпослуг.

 

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками:

10.1.Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством, зокрема:

10) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

 

Умови набуття та втрати статусу учасника фонду:

6.2. Особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником пенсійного контракту на її користь або з моменту укладання цією особою договору про виплату пенсії.

6.3. Особа, яка отримує пенсійні виплати із Фонду залишається учасником Фонду до моменту повного виконання зобов'язань Фонду щодо цієї особи (спадкоємців особи).

 

Порядок використання пенсійних активів фонду:

28.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

 1. інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
 2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
 3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
 4. оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
 5. сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
 6. оплати послуг зберігача;
 7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
 8. оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
 9. оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

28.2. Викладений у п. 28.1 Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Фонду є виключним.

28.3. Усі операції з пенсійними активами Фонду здійснюються через зберігача, де відкриваються поточні та інші рахунки Фонду. Пенсійні активи Фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.

28.4. Зарахування та списання коштів та інших активів Фонду здійснюється зберігачем на підставі розпоряджень, що надаються компанією з управління активами або адміністратором відповідно до їх компетенції, а саме:

-         виконання розпоряджень адміністратора щодо пенсійних виплат учасникам Фонду;

-         виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;

-         виконання розпоряджень Компанії з управління активами згідно з інвестиційною декларацією Фонду.

 

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників:

7.11. Рішення Зборів засновників Фонду з питань порядку денного ( у тому числі прийняті шляхом опитування), доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом (але не виключно) повідомлення в засобах масової інформації, розміщення на сайті, письмового повідомлення, надання можливості ознайомитися з рішенням за місцем знаходження адміністратора Фонду та вкладників-юридичних осіб та іншими засобами - у 10-денний термін після проведення зборів.

 

Порядок ліквідації та реорганізації фонду:

31.1 Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення засновників або правонаступників засновників Фонду.

31.2. Фонд ліквідується у разі:

 1. ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;
 2. припинення участі у Фонді всіх його учасників.

31.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Держфінпослуг.

 

31.4.У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Держфінпослуг термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Держфінпослуг з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.

31.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.

31.6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються згідно законодавства.

31.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновників у порядку, визначеному Зборами засновників Фонду.

31.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Держфінпослуг.

31.9. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.

31.10. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до письмової заяви учасника Фонду лише після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і проводиться в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.

31.11. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.

31.12. Зняття з реєстрації Фонду як фінансової установи здійснюється на підставі поданого до Держфінпослуг звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом.

31.13. Після погодження Держфінпослуг рішення про ліквідацію пенсійного фонду це рішення подається ліквідаційною комісією Державному реєстратору для внесення відомостей до ЄДРПОУ. Державна реєстрація припинення фонду як юридичної особи провадиться у відповідності до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

31.14. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Держфінпослуг.

31.15. На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.

31.16. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

 

32.1. Фонд може здійснити відповідно до законодавства реорганізацію шляхом приєднання до іншого відкритого фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.

32.2. Реорганізація (злиття, приєднання тощо) Фонду здійснюється у наступному порядку:

32.2.1. рішення про проведення реорганізації Фонду приймається Зборами засновників Фонду;

32.2.2.  рішення про проведення реорганізації Фонду повинно відповідати вимогам чинного законодавства щодо проведення реорганізації юридичних осіб, з урахуванням особливостей проведення реорганізації пенсійних фондів, встановлених законодавством;

32.2.3. умови проведення реорганізації Фонду встановлюються рішенням про проведення реорганізації;

32.2.4.  при проведенні реорганізації Фонду повинні бути дотримані гарантії прав вкладників та учасників, встановлені чинним законодавством.

 

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду:

33.1. Оприлюднення інформацію про діяльність Фонду здійснюється Адміністратором в обсязі та з періодичністю, що встановлюється Держфінпослуг.

33.2. Адміністратор подає до Держфінпослуг у строки, встановленні Держфінпослуг в електронній та паперовій формах інформацію, що підлягає оприлюдненню. Така інформація повинна містити відомості про засновників, осіб, що обслуговують фонд, інформацію про активи фонду дані про зміни чистої вартості активів фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків фонду, інформацію про фінансовий стан фонду, висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки фонду.

33.3. Електронна форма інформації, що підлягає оприлюдненню, формується Адміністратором за змістом та у форматі відповідно до нормативно-правових актів, встановлених Держфінпослуг. Інформація в електронній формі повинна відповідати за складом та змістом паперовій формі такої інформації.

33.4. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, в порядку, встановленому Держфінпослуг.

33.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню не повинна бути конфіденційною.

33.6. Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню.

 

 

<<  Травня 2018  >>
 ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  НД 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Останні новини

Відкритий пенсійний фонд "Династія" впроваджує публічний контракт
22/05/2018

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ! Відкритий пенсійний фонд "Династія (далі-Фонд), керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що починаючи з 22.05.2018року, Фонд переходить на обслуговування [ ... ]


Результати діяльності НПФ "Пенсійний капітал" за квітень 2018 року
17/05/2018

Результати діяльності НПФ "Пенсійний капітал" за квітень 2018 року


Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за квітень 2018 року
15/05/2018

Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за квітень 2018 року