АЦПО

Пенсійна схема №1 Друк

Пенсійна схема "Моє майбутнє"

1. Визначення понять 
1.1. У цій пенсійній схемі поняття "пенсійний фонд", "адміністратор", "зберігач", "вкладник", "учасник", "пенсійна схема", "індивідуальний пенсійний рахунок", "пенсійний контракт", "пенсійні внески", "пенсійна виплата", "одноразова пенсійна виплата", "пенсія на визначений строк", "страхова організація" вживаються в значенні відповідно до Закону.

2. Умови участі у пенсійній схемі
2.1. Підставою для участі у пенсійній схемі є пенсійний контракт та (або) договір про виплату пенсії на визначений строк.
2.2. Пенсійний контракт укладається адміністратором Фонду від імені Фонду з вкладником Фонду.
2.3. Вкладником пенсійних внесків за цією пенсійною є фізична особа яка перераховує пенсійні внески до Фонду за власні кошти на свою користь та (або) на користь учасника (учасників) Фонду відповідно до умов пенсійної схеми та пенсійного контракту.
2.4. Учасниками Фонду за цією пенсійною схемою можуть бути подружжя, діти, батьки вкладника Фонду та (або) безпосередньо вкладник Фонду, за умови укладення пенсійного контракту на користь декількох учасників Фонду.
2.5. Назва пенсійної схеми зазначається у пенсійному контракті.
2.6. Умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в пенсійній схемі, є обов’язковими для виконання вкладником, учасником та адміністратором Фонду.

3. Пенсійні внески
3.1. Пенсійні внески сплачуються вкладником Фонду за власний рахунок шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточний рахунок Фонду у зберігача.
3.2. Пенсійні внески сплачуються вкладником Фонду лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.
3.3. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті вкладника (учасника) Фонду можуть сплачуватися у порядку, визначеному Законом та пенсійним контрактом.
3.4. Радою Фонду може бути встановлено мінімальний розмір пенсійних внесків у розмірі 10 (десять) відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України, у розрахунку на один календарний місяць. Встановлений Радою Фонду мінімальний розмір пенсійного внеску зазначається в окремому пункті пенсійного контракту. Якщо в пенсійному контракті немає відповідного пункту, це означає що Радою Фонду мінімальний розмір пенсійного внеску не встановлений.
3.5. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.
3.6. Вкладник Фонду самостійно визначає розмір пенсійних внесків, з урахуванням пункту 3.4 пенсійної схеми, який зазначається у пенсійному контракті.
3.7. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраної пенсійної схеми.
3.8. Сплачені вкладником пенсійні внески обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, на користь якого здійснювались такі внески.
3.9. Сплата пенсійних внесків може здійснюватись один раз на місяць, один раз у квартал, один раз у півроку або один раз на рік. Періодичність сплати пенсійних внесків визначається вкладником Фонду та зазначається в пенсійному контракті. За один період вкладник може здійснювати декілька пенсійних внесків.
3.10. Накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені вкладником Фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) Фонду, є власністю учасника Фонду, якою він розпоряджається у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.11. У разі, коли на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, який розриває пенсійний контракт з Фондом, обліковуються пенсійні внески, які здійснюються на його користь іншими вкладниками, суми цих внесків та розподіленого на них інвестиційного прибутку (збитку) можуть бути вилучені з Фонду лише після розірвання пенсійних контрактів з такими вкладниками, за винятком пенсійних виплат, що здійснюються одноразово. При цьому сума, яка має бути передана до іншого суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення, зменшується на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів. Розмір витрат на переведення пенсійних коштів обчислюється адміністратором Фонду за методикою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

4.Види та підстави пенсійних виплат
4.1. Фонд відповідно до чинного законодавства України здійснює такі види пенсійних виплат:
4.1.1. пенсія на визначений строк;
4.1.2. одноразова пенсійна виплата.
4.2. Довічні пенсії (довічні ануїтети) виплачуються учаснику Фонду страховими організаціями, з якими цей учасник Фонду уклав договір страхування довічної пенсії, за рахунок грошових коштів, перерахованих Фондом до страхової організації, відповідно до Закону.
4.3. Пенсійні виплати здійснюються учаснику Фонду чи його спадкоємцям у грошовій формі в національній валюті України за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду.
4.4. Підставами для здійснення Фондом пенсійних виплат є:
4.4.1. досягнення учасником Фонду пенсійного віку, визначеного відповідно з пунктом 4.6 пенсійної схеми;
4.4.2. визнання учасника Фонду інвалідом;
4.4.3. медично підтверджений критичний стан здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника Фонду;
4.4.4. виїзд учасника Фонду на постійне проживання за межі України;
4.4.5. смерть учасника Фонду.
4.5. Пенсійний вік, після досягнення якого учасник Фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника Фонду встановленого зразка, яка подається адміністратору Фонду не пізніше ніж за 2 (два) місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником Фонду.
4.6. Пенсійний вік, що визначається учасником Фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 (десять) років, якщо інше не визначено Законом.
4.7. У заяві учасника Фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку з дотриманням вищезазначених обмежень, учасник Фонду зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати.
4.8. Учасник Фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
4.9. У разі набуття учасником Фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням учасник Фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, встановлених пунктами 4.5 та 4.6 пенсійної схеми та подати заяву адміністратору Фонду.
4.10. Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються учаснику Фонду адміністратором Фонду від імені Фонду. Довічна пенсія виплачується учаснику виключно страховою організацією, яка обирається учасником Фонду і зазначається в його заяві про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати.

5. Пенсія на визначений строк
5.1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду:
5.1.1. за бажанням учасника Фонду, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;
5.1.2. на вимогу учасника Фонду (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).
5.2. Для отримання пенсії на визначений строк учасник Фонду подає адміністратору Фонду заяву. У разі, якщо така заява, що надійшла до адміністратора Фонду, складена з порушенням вимог, встановлених чинним законодавством України, адміністратор Фонду може відмовити у розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника Фонду про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.
5.3. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як 10 (десять) років від початку здійснення першої виплати.
5.4. Розмір пенсійних виплат на визначений строк визначається адміністратором Фонду виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Тривалість та розрахунок величини пенсійних виплат здійснюється за формулою:

formula

де 
B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;
n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії;
Sr - вартість пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати.
5.5. Строк здійснення пенсійних виплат на визначений строк визначається договором про виплату пенсії на визначений строк.
5.6. Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником Фонду віку, визначеного в його заяві встановленої форми відповідно до чинного законодавства України, із здійсненням першої виплати протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів.
5.7. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк учасник Фонду у будь-який час може:
5.7.1. перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
5.7.2. укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.

6. Одноразова пенсійна виплата
6.1. Згідно із чинним законодавством України, пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором Фонду учаснику Фонду одноразово на його вимогу в разі:
6.1.1. критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника Фонду, підтвердженого документально згідно із чинним законодавством України;
6.1.2. якщо сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника Фонду не досягає суми, достатньої для забезпечення протягом 10 (десяти) років щомісячної виплати у розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків офіційно затвердженого прожиткового мінімуму, визначеного чинним законодавством України для непрацездатних громадян;
6.1.3. виїзду учасника Фонду на постійне проживання за межі України, підтвердженого документом відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника Фонду, незалежно від суми облікованих на пенсійному рахунку учасника Фонду коштів, адміністратором Фонду у випадках, передбачених Законом.
6.3. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, учасник Фонду, а у разі смерті учасника Фонду - його спадкоємці, подають адміністратору Фонду заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати.
6.4. У разі, якщо така заява, що надійшла до адміністратора Фонду, складена з порушенням вимог, встановлених чинним законодавством України, адміністратор Фонду може відмовити у розгляді такої заяви. У разі відмови адміністратор Фонду протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє учасника Фонду про відмову із зазначенням її причин, про що робиться запис у журналі обліку вихідних документів.
6.5. Розмір одноразової пенсійної виплати визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.
6.6. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

7. Права та обов’язки вкладника та учасника Фонду
7.1. Вкладник Фонду зобов'язаний:
7.1.1. виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені чинним законодавством України, Статутом Фонду, цією пенсійною схемою та пенсійним контрактом;
7.1.2. сплачувати пенсійні внески на свою користь або на користь третіх осіб (подружжя, діти, батьки вкладника Фонду) за рахунок власних коштів у розмірах та строки, визначені пенсійним контрактом;
7.1.3. у порядку, встановленому пенсійним контрактом, надати адміністратору інформацію, необхідну для відкриття і ведення індивідуального пенсійного рахунку. Інформувати адміністратора про зміну реквізитів. Вкладник несе відповідальність за достовірність наданих адміністратору відомостей. Адміністратор не несе відповідальності за недостовірність інформації, наданої вкладником (учасником) або несвоєчасність надання інформації про зміну наданих відомостей;
7.1.4. заявити в письмовому вигляді про свій намір змінити пенсійну схему не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів з дати прийняття рішення про зміну пенсійної схеми та не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку виплати по новій схемі;
7.1.5. у разі розірвання пенсійного контракту вкладником, який є учасником, він повинен укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок. При цьому пенсійні кошти вкладника фонду, який є учасником фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді і складається з пенсійних внесків, зроблених таким вкладником, та розподіленого на суму цих внесків інвестиційного прибутку (збитку), зменшених на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів;
7.1.6. відшкодувати учаснику та (або) Фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов пенсійного контракту та чинного законодавства.
7.2. Вкладник Фонду має право:
7.2.1. безоплатно змінити пенсійну схему шляхом укладання додаткової угоди до пенсійного контракту, але не частіше одного разу на 6 (шість) місяців;
7.2.2. припинити сплачувати пенсійні внески за пенсійним контрактом. У цьому разі вкладник (учасник) Фонду зобов’язаний письмово повідомити адміністратора Фонду про припинення сплати внесків за 1 (один) місяць до планованого надходження чергового пенсійного внеску;
7.2.3. поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, Статутом Фонду, пенсійним контрактом та договором про виплату пенсій на визначений строк.
7.2.4. оскаржувати дії адміністратора Фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або до суду, у встановленому чинним законодавством України порядку;
7.2.5. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт з Фондом або вимагати зміни його умов. При цьому вкладник, який не є учасником, зобов’язаний повідомити учасника про розірвання пенсійного контракту або про внесення змін в його умови.
7.3. Учасник Фонду зобов’язаний:
7.3.1. дотримуватися вимог чинного законодавства України і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;
7.3.2. виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом, Статутом Фонду та Законом;
7.3.3. своєчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних, зокрема протягом 30 (тридцяти) календарних днів повідомити адміністратора про зміну прізвища, паспортних даних, адреси або інших відомостей щодо учасника, що містяться в системі персоніфікованого обліку;
7.3.4. перевести за власний рахунок належні йому пенсійні активи до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації, на банківський пенсійний депозитний рахунок у разі розірвання пенсійного контракту, укладеного з Фондом.
7.4. Учасник Фонду має право:
7.4.1. на отримання пенсійних виплат, передбачених даною пенсійною схемою;
7.4.2. на відшкодування збитків, завданих адміністратором Фонду внаслідок надання недостовірної інформації або перерахування неповної суми пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок;
7.4.3. залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
7.4.4. вимагати надання інформації щодо обсягів здійснення пенсійних виплат, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, один раз на рік безоплатно, а також на письмову вимогу станом на будь-яку дату за плату;
7.4.5. Отримувати виписку з індивідуального пенсійного рахунку:
7.4.5.1. безоплатно один раз на рік на початку кожного фінансового року;
7.4.5.2. безоплатно за заявою учасника фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;
7.4.5.3. в інших випадках виписки з індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит учасника фонду за плату.
7.4.6. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:
7.4.6.1. перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
7.4.6.2. укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.
7.4.7. оскаржувати дії адміністратора Фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або до суду, у порядку визначеному чинним законодавством України.