АЦПО

ПЕНСІЙНА СХЕМА №2 Друк

ПЕНСІЙНА СХЕМА 
«ОСОБИСТА»


Пенсійна схема «Особиста» розроблена відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативних актів з недержавного пенсійного забезпечення та є невід’ємним додатком Статуту Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд «АРТА». 
Пенсійна схема описує умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.
У цій пенсійній схемі поняття використовуються в значеннях відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Норми, викладені в пенсійні схемі є обов'язковими для виконання вкладником, учасником та адміністратором Фонду.

1. Умови та порядок участі у пенсійній схемі

Вкладниками за цією пенсійною схемою є учасники, які перераховують, пенсійні внески до Фонду за власні кошти на свою користь відповідно до умов пенсійної схеми та пенсійного контракту.

Вкладники за цією пенсійною схемою є учасниками Фонду.

Підставою для участі учасника та вкладника Фонду у даній пенсійній схемі є пенсійний контракт.

Пенсійний контракт укладається адміністратором Фонду від імені Фонду з вкладником, який сплачує внески на користь учасника Фонду.

Назва пенсійної схеми обов’язково зазначається вкладником Фонду в пенсійному контракті.

Пенсійна схема є невід’ємною частиною пенсійного контракту, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній є обов’язковими для виконання сторонами пенсійного контракту.

2. Порядок сплати пенсійних внесків

Пенсійні внески за цією схемою сплачуються вкладником Фонду, який є фізичною особою, у готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.

Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.

Сплата пенсійних внесків може здійснюватись один раз на місяць, один раз у квартал, один раз у півріччя або раз на рік. Періодичність сплати пенсійних внесків визначається вкладником у пенсійному контракті.

Сплачені пенсійні внески вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, на користь якого робилися ці внески.

3. Розмір пенсійних внесків

Вкладник Фонду самостійно визначає розмір пенсійних внесків та зазначає його у пенсійному контракті.

Радою Фонду може бути встановлений мінімальний розмір пенсійних внесків у розмірі 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.

Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

Тривалість строку сплати пенсійних внесків на користь учасника Фонду визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески.

Обрані вкладником порядок та умови сплати пенсійних внесків відображаються у пенсійному контракті.

Розмір та періодичність сплати пенсійних внесків можуть бути змінені за ініціативою вкладника Фонду шляхом внесення змін до пенсійного контракту.

4. Види та підстави пенсійних виплат

Пенсійні виплати здійснюються на користь учасника чи його спадкоємців у грошовій формі за рахунок грошових коштів, які накопичені у Фонді та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, за умови набуття права на недержавну (додаткову) пенсію відповідно до діючого законодавства України.

Фонд відповідно до законодавства здійснює такі види пенсійних виплат: 
1) пенсія на визначений строк; 
2) одноразова пенсійна виплата.

Пенсія на визначений строк та одноразова пенсійна виплата виплачуються учаснику адміністратором Фонду від імені Фонду. 

Підставами для здійснення Фондом пенсійних виплат може бути: 
1) досягнення учасником пенсійного віку, визначеного ним у заяві про пенсійні виплати;
2) визнання учасника інвалідом;
3) медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) учасника;
4) виїзд учасника на постійне проживання за межі України;
5) смерть учасника. 

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника встановленого зразка, яка подається адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником.

Пенсійний вік, що визначається учасником, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який дає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами. 

Учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

У разі набуття учасником права на отримання пенсії по інвалідності за системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування учасник має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування обмежень, зазначених в абзаці 6 пункту 4, та подає відповідну заяву адміністратору.

У разі отримання медичного підтвердження про критичний стан учасника, учасник має право на отримання одноразової виплати та подає відповідну заяву адміністратору. 

У разі смерті учасника пенсійна виплата здійснюється його спадкоємцям.

5. Пенсія на визначений строк

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду:
1) за бажанням учасника, який має право на отримання пенсійних виплат відповідно до його заяви;
2) на вимогу учасника (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати.

У разі прийняття учасником рішення про виплату пенсії на визначений строк Фондом, учасник подає заяву адміністратору Фонду встановленого зразка, де вказує:
1) строк пенсійних виплат, протягом якого Фонд виплачує учаснику пенсію на визначений строк, але не менше ніж десять років;
2) періодичність пенсійних виплат;
3) форму отримання пенсійних виплат.

Заява на пенсійні виплати подається учасником адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником Фонду.

При оформлені договору про виплату пенсії на визначений строк учасник зобов’язаний надати адміністратору такі документи:
1) паспорт чи інший документ, який підтверджує особу учасника, який має право на пенсійні виплати відповідно до законодавства України;
2) документ, який підтверджує право учасника на пенсійні виплати відповідно до законодавства України.  

Виплата пенсії на визначений строк починається не пізніше 45 робочих днів з дня досягнення учасником пенсійного віку, визначеного в його заяві.

Виплата пенсії на визначений строк може здійснюватися з такою періодичністю:
1) щомісячно;
2) щоквартально;
3) один раз на шість місяців;
4) щорічно.

Виплата пенсії на визначений строк здійснюється адміністратором Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на рахунок учасника у банку або поштовим переказом за бажанням учасника. Умови та періодичність виплати пенсії на визначений визначаються у договорі про виплату пенсії на визначений строк.

Учасник може змінити періодичність та форму здійснення пенсійних внесків, але не частіше, ніж один раз на рік. Про зміну періодичності та форми здійснення пенсійних внесків учасник повідомляє адміністратора Фонду за 30 днів до дати такої зміни.

За підсумками фінансового року Фонд щорічно проводить перерахунок розміру пенсії на визначений строк, що підлягає виплаті учаснику.

Розмір пенсійних виплат на визначений строк, що здійснюються Фондом, визначається з урахуванням:
1) пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, на день призначення пенсії на визначений строк;
2) величини інвестиційного прибутку (збитку), який отримується протягом строку виплати пенсії на визначений строк; 
3) тривалості та періодичності пенсійних виплат, визначених учасником, 
та розраховується за методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

6. Одноразова пенсійна виплата

Одноразова пенсійна виплата може здійснюватися Фондом у разі:
1) медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника;
2) коли сума належних учаснику пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника не досягає мінімального розміру пенсійних накопичень, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України; 
3) виїзду учасника на постійне місце проживання за межі України;
4) смерті учасника.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на день подання заяви на отримання такої виплати.

Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться одним платежем або декількома в залежності від бажання учасника визначеного у заяві та вимог чинного законодавства, протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та таких документів:
1) паспорт чи інший документ, який посвідчує особу учасника або його спадкоємців відповідно до законодавства України;
2) документ, який підтверджує право учасника або його спадкоємців на одноразову пенсійну виплату відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, відповідно з яким робилися пенсійні внески на користь учасника, та цієї пенсійної схеми. Одноразова пенсійна виплата здійснюється у порядку визначеному законодавством.  

У разі порушення строку, визначеного абзацом третім пункту 6, адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійних виплат, що здійснюються одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

7. Довічна пенсія, яка виплачується страховою організацією

Довічна пенсія виплачується учаснику виключно страховою організацією, яка обирається учасником після досягнення ним пенсійного віку, який визначається в його заяві про визначення пенсійного віку та виду пенсійної виплати.

Учасник, який по досягненню свого пенсійного віку виявив бажання отримувати довічну пенсію, укладає відповідний договору страхування з страховою організацією, обраною учасником. 

Учасник письмово повідомляє адміністратора Фонду про обрану ним страхову організацію та подає йому письмову заяву встановленого зразка про перерахування до цієї 
страхової організації належних йому коштів у сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання пенсійного віку учасника, разом з копією укладеного договору страхування. 

8. Права та обов‘язки сторін

Обов’язки вкладника Фонду:
1) вкладник зобов‘язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені пенсійною схемою та законодавством з недержавного пенсійного забезпечення;
2) вкладник, зобов’язаний сплачувати внески за власні кошти на свою користь, відповідно до укладеного пенсійного контракту.

Права вкладника Фонду:
1) вкладник має право змінити пенсійну схему шляхом укладання додаткової угоди до пенсійного контракту, але не частіше одного разу на шість місяців;
2) вкладник має право оскаржити неправомірні дії Фонду та адміністратора Фонду в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або суді у разі порушення норм законодавства України;
3) вкладник має право на отримання пенсійних виплат, передбачених даною пенсійною схемою та законодавством з недержавного пенсійного забезпечення;
4) вкладник має право залишатись учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків;
5) протягом періоду виплати пенсії на визначений строк вкладник у будь-який час може перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду або укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.Права та обов’язки Фонду:
1) Фонд зобов’язується виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення учасника Фонду, визначені пенсійною схемою, статутом Фонду та законодавством;
2) Фонд має право змінювати окремі положення пенсійної схеми за умови, що вони не погіршують правила недержавного пенсійного забезпечення учасника Фонду за умови отримання письмової згоди всіх вкладників (учасників) Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за даною пенсійною схемою.