АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Корпоративного недержавного пенсійного фонду „ПОШТОВИК”

 Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду

1.1. Повне найменування пенсійного Фонду:

1.1.1. Повне найменування пенсійного Фонду українською мовою: Корпоративний недержавний пенсійний Фонд „Поштовик”;

1.1.2. Повне найменування пенсійного Фонду російською мовою: Корпоративный негосударственный пенсионный Фонд «Почтовик»;

1.1.3. Повне найменування пенсійного Фонду англійською мовою: Corporate Pension Fund “Poshtovyk”.

1.2. Скорочене найменування пенсійного Фонду:

1.2.1. Скорочене найменування пенсійного Фонду українською мовою:  КНПФ „Поштовик”

1.2.2. Скорочене найменування пенсійного Фонду російською мовою:  КНПФ „Почтовик”

1.2.3. Скорочене найменування пенсійного Фонду англійською мовою: NPC «Poshtovyk»

1.3. Місцезнаходження Ради пенсійного Фонду: Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 22.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування

22.1. Зміни та доповнення до пенсійних схем здійснюються Фондом у разі:

 1. відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою, яка змінюється;
 2. отримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

22.2. Рада Фонду готує зміни та доповнення до пенсійних схем та подає їх для погодження засновниками Фонду та трудовими колективами роботодавців-платників.

22.3. Після погодження засновниками Фонду зміни до пенсійних схем реєструються Радою Фонду в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації

4.1. Права Фонду:

 • Фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
 • Фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього статуту ;
 • Фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення.

4.2. Обов’язки Фонду:

 • Фонд має усі обов’язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
 • Фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов’язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим статутом;
 • Фонд зобов’язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників Фонду відповідно до вимог законодавства України та цього статуту ;
 • Фонд зобов’язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього статуту щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

4.3. Фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов’язки, які визначені законодавством України та цим статутом.

4.4. Реалізація прав та здійснення обов’язків Фонду як юридичної особи та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим статутом.

Права та обов'язки вкладника фонду

25.1. При приєднанні роботодавця-платника до Фонду цей статут погоджується у частині пенсійних схем з представниками трудового колективу такого роботодавця-платника в порядку, встановленому чинним законодавством.

25.2. Протягом 5 робочих днів після укладення з Радою договору про участь у Фонді та внесення відповідних змін до колективного договору (за умови його наявності) роботодавець-платник письмово повідомляє Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України про свою участь у Фонді.

25.3. Засновник та Роботодавець-платник Фонду має право прийняти рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року за погодженням із Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомивши про це учасників Фонду, адміністратора, особу, що здійснює управління активами, та зберігача у строк протягом семи календарних днів після прийняття такого рішення. Умовою прийняття такого рішення є внесення відповідних змін до колективного договору, якщо у колективному договорі передбачено сплату таких пенсійних внесків.

25.4. У разі коли після закінчення строку, визначеного в п. 25.3. цього статуту, засновник та роботодавець-платник Фонду, не приймає рішення про поновлення сплати пенсійних внесків до Фонду за власні кошти, такий засновник та роботодавець-платник Фонду виходить із складу засновників або зі складу роботодавців-платників та припиняють участь у Фонді з обов'язковим повідомленням про це Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за умови виконання вимог, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

25.5. Роботодавець-платник Фонду може припинити сплату пенсійних внесків до Фонду шляхом розірвання договору про участь у Фонді, попередивши Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України та учасників Фонду, на користь яких він сплачує внески, за шість місяців до розірвання такого договору.

25.6. Рішення про розірвання договору про участь у Фонді обов'язково вноситься до колективного договору, якщо участь у ньому роботодавця-платника була передбачена колективним договором.

25.7. Фізичні особи – учасники Фонду мають право самостійно сплачувати додаткові внески на свою користь без обмежень.

Фізичні особи – учасники Фонду можуть не припиняти сплати пенсійних внесків на свою користь за власні кошти, у разі коли засновник або роботодавець-платник Фонду тимчасово припиняють сплату пенсійних внесків на користь такого учасника Фонду.

25.8. Зобов’язання вкладників:

1) вкладник-юридична особа зобов’язана забезпечувати вільний доступ своїх працівників до участі у Фонді;

2) виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;

3) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду;

4) у разі виходу із складу роботодавців - платників Фонду сплатити пенсійні внески за пенсійним контрактом до дня попередження про вихід із складу роботодавців – платників.

5) у разі припинення з особою, що перебуває у трудових відносинах із роботодавцем-платником та є учасником Фонду, трудових відносин згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України фінансувати витрати на переведення пенсійних коштів учасника до іншого Фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку.

25.9. У разі реорганізації вкладника – юридичної особи, обов’язки щодо сплати пенсійних внесків передаються його правонаступникові.

Права та обов'язки учасників фонду

28.1. Накопичені пенсійні кошти в розмірі суми пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника Фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) Фонду, є власністю учасника Фонду, якою він розпоряджається згідно законодавства.

28.2. Учасник Фонду має право одночасно бути і вкладником Фонду.

28.3. Учасник Фонду, який є вкладником Фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.

28.4. Учасник Фонду – отримувач пенсії на визначений строк має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір про виплату пенсії на визначений строк.

28.5. Учасник Фонду має право один раз на початку кожного року, до 30 квітня, отримувати безоплатну інформацію по результатам на кінець попереднього року про:

1) суму пенсійних коштів, яка обліковувалась на його індивідуальному пенсійному рахунку і складалась з пенсійних внесків та розподіленого інвестиційного прибутку (збитку);

2) суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

28.6. Учасник Фонду має право вимагати інформацію відповідно до п. 28.5. на будь-яку дату. В цьому разі така інформація надається на письмовий запит учасника Фонду за плату, встановлену відповідно до тарифів адміністратора Фонду та затверджену Радою Фонду.

28.7. Право учасника Фонду на додаткову недержавну пенсію та на її отримання можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку.

28.8. Учасник Фонду зобов’язаний дотримуватися вимог та виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь.

28.9. Учасник Фонду протягом 15 календарних днів зобов’язаний повідомляти адміністратора Фонду про зміну адреси або інші обставини, які суттєво впливають на виконання умов пенсійного контракту.

28.10. У разі виходу засновника з числа засновників Фонду або розірвання роботодавцем-платником договору про участь у Фонді учасники Фонду, які є працівниками цього засновника, втрачають право бути учасниками Фонду та зобов’язані протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників подати заяву адміністратору Фонду із зазначенням нового Фонду, страхової організації або банку, в якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок, куди мають бути передані належні їм пенсійні кошти.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками

18.2. Рада Фонду:

 1. розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками або вкладниками;

 Умови набуття статусу учасника фонду

27.1. Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником пенсійного контракту на його користь.

Порядок використання пенсійних активів фонду

39.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, у наступному порядку:

 1. оплата дозволених законодавством послуг, винагород та витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, якщо настав термін їх сплати;
 2. виплата пенсій на визначений строк відповідно до договорів, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;
 3. оплата договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
 4. оплата витрат, пов’язаних з передачею пенсійних коштів учасників Фонду до інших пенсійних Фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки;
 5. оплата скорегованих сум учасників Фонду або їх спадкоємців у разі виявлення помилки при здійсненні розрахунків розміру пенсійної виплати;
 6. інвестування відповідно до вимог законодавства України, цього статуту та інвестиційної декларації Фонду з метою отримання доходу на користь учасників Фонду.

39.2. Всі надходження на поточні рахунки Фонду мають бути використані з цільовим призначенням протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників

13.8. Інформація про рішення зборів засновників з питань порядку денного, в тому числі прийнятті шляхом опитування, доводиться до відома всіх учасників та вкладників Фонду шляхом публікації в офіційному виданні, що обрано Радою Фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків

31.1. Адміністратор Фонду щороку з 1 січня по 30 квітня надає учаснику Фонду обов’язкову виписку з його індивідуального пенсійного рахунку станом на 31 грудня минулого року.

31.2. Обов’язкова виписка надається безоплатно.

31.3. На вимогу учасника Фонду (письмова заява) адміністратор Фонду надає йому додаткову виписку з індивідуального пенсійного рахунку протягом 15 календарних днів з дати реєстрації заяви у адміністратора Фонду.

31.4. Додаткова виписка з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику Фонду за плату, встановлену адміністратором в межах визначених чинним законодавством України.

31.5. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду обов’язково містить дані по пенсійному забезпеченню учасника за попередній рік:

 • розмір накопиченої суми на індивідуальному пенсійному рахунку – загальний та по видам пенсійних схем;
 • розмір надходжень пенсійних внесків – загальний, по кожній пенсійній схемі та по вкладникам – особисті внески учасника, внески роботодавця – вкладника або інших вкладників;
 • розмір розподіленого прибутку від інвестування пенсійних активів;
 • розмір відрахувань та утримань від пенсійних активів;
 • інші дані, що відповідають вимогам Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

31.6. Виписка про стан індивідуального пенсійного рахунку надається кожному учаснику Фонду шляхом письмового повідомлення або особисто під розпис.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду

66.1. Реорганізація Фонду (тільки злиттям або приєднанням) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, що розробляється радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації.

Договір повинен обов’язково містити права, які надаватимуться пенсійним фондом-правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, спадкоємцям учасників Фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації

66.2. За поданням Ради Фонду збори засновників кожного з пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, вирішують питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів.

Умови договору про злиття (приєднання), затверджені зборами засновників пенсійних фондів, повинні бути ідентичними.

66.3. У разі прийняття рішення про реорганізацію Фонду його засновниками:

1) Рада Фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України умови та порядок реорганізації;

2) Рада Фонду до початку процедури реорганізації Фонду в строк, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

Повідомлення обов’язково містить повні найменування пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.

66.4. Процедура реорганізації Фонду здійснюється за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників Фонду.

69.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду його засновниками:

 1. Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Повідомлення обов’язково містить дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
 2. Рада Фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про ліквідацію Фонду.
 3. Утворюється ліквідаційна комісія.
 4. На підставі рішення про ліквідацію Фонду, Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.

69.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

69.3. Діяльність ліквідаційної комісії Фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників Фонду.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду

62.1. Фонд періодично інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації.

62.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, періодичність та порядок її оприлюднення встановлює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

62.2.1. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в друкованих та електронних засобах масової інформації.

Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації Фонду обирає адміністратор Фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та на початку кожного року, до 30 квітня, повідомляє про ці видання учасників та вкладників Фонду.

62.3. Рада Фонду затверджує зміст, види і форми інформації, що підлягає оприлюдненню, та строки її опублікування з урахуванням вимог законодавства.

62.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню, не є конфіденційною і обов’язково містить дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду.

62.5. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню конфіденційна інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду.

62.6. Адміністратор Фонду погоджує своє рішення щодо оприлюднення інформації з Радою Фонду.

 

Останні новини

"Власний кабінет" на твоєму смартфоні!
03/08/2020

Ми продовжуємо покращувати якість обслуговування наших учасників. Запрацював мобільний додаток для Андроїд, який полегшить доступ до кабінету користувача. Використовуючи [ ... ]


Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за червень 2020 року
21/07/2020

Результати діяльності НТ ВПФ "Династія" за червень 2020 року


Результати діяльності НТ "ВНПФ"Взаємодопомога" за червень 2020 року
21/07/2020

Результати діяльності НТ "ВНПФ"Взаємодопомога" за червень 2020 року