Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Непідприємницького товариства “Відкритий пенсійний фонд “Соціальна перспектива”


Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
Розділ 1, пункт 1.1
Повне найменування:
українською мовою - Непідприємницьке товариство “Відкритий пенсійний фонд “Соціальна перспектива”;
російською мовою - Непредпринимательское общество “Открытый пенсионный фонд “Социальная перспектива”;
англійською мовою - Nоnсоmerсіal society “Oрen pensіоnary fund “Social Perspective”. 
Скорочене найменування:
українською мовою - НТ “ВПФ “Соціальна перспектива”;
російською мовою - НО “ОПФ “Социальная перспектива”;
Розділ 1, пункт 1.3
Місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду – Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 36/10

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
Розділ 18.
18.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами, що є додатками до цього Статуту. 
18.2. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Держфінпослуг.
18.3. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
18.4. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
18.5. Зміни та доповнення до пенсійних схем не повинні погіршувати умови недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
Розділ 19, пункт 19.1.
Фонд має право:
1) Реорганізовуватися шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим фондом;
2) Бути ліквідованим;
3) Використовувати кілька пенсійних схем;
4) Запроваджувати нові пенсійні схеми;
5) Вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;
6) Скасовувати діючі пенсійні схеми у випадках, передбачених Законом;
7) За бажанням учасників Фонду укладати відповідно до законодавства договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників;
8) Надати можливість роботодавцю-вкладнику Фонду, який здійснює перерахування внесків до Фонду від імені своїх працівників – учасників Фонду, придбати страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника як складову частину пенсійного контракту;
9) Користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;
10) Користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до законодавства 
11) Рекламувати свою діяльність;
12) Інше відповідно до чинного законодавства України.
Розділ 19, пункт 19.2.
Фонд зобов‘язаний: 
1) Здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;
2) Для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;
3) Мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до законодавства, та застосовувати її у своїй діяльності;
4) Укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону та цього статуту, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону та цього Статуту;
5) Здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду;
6) Виконувати інші зобов‘язання перед учасниками Фонду;
7) Формувати пенсійні активи за рахунок пенсійних внесків та за рахунок прибутку (збитку) від інвестування пенсійних коштів відповідно до законодавства;
8) Отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
9) За заявою учасника Фонду перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;
10) Оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до Закону;
11) Звітувати про свою діяльність відповідно до законодавства;
12) Укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;
13) Оприлюднювати інформацію про свою діяльність;
14) Виконувати інші вимоги, передбачені законодавством.

Порядок реалізації прав та обов‘язків Фонду.            

Розділ 19, пункт 19.3
19.3.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав та обов'язків користується послугами осіб, визначених законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду (надалі – надавачі послуг).
19.3.2. Адміністрування Фонду, в тому числі ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду (надалі – адміністратор Фонду) укладеного з Радою Фонду.
19.3.3. Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та інвестиційної декларації Фонду, пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
19.3.4. Послуги з управління активами Фонду надаються особою, яка має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з управління активами, а саме, управління активами пенсійних фондів, на підставі договору про управління активами пенсійного фонду (надалі – Особа, що здійснює управління активами Фонду).
19.3.1. Управління активами повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та інвестиційної декларації Фонду, пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, інших документів, передбачених законодавством.
19.3.1. Фонд у разі необхідності може користуватися послугами з управління активами кількох осіб, які мають право провадити діяльність з управління активами пенсійних фондів відповідно до законодавства.
19.3.1. Послуги з адміністрування та послуги з управління активами пенсійного фонду можуть надаватися Фонду однією юридичною особою, яка відповідає вимогам законодавства.
19.3.1. Послуги зберігача Фонду надає банк, який має ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та відповідає іншим вимогам законодавства, на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного з Радою Фонду (далі – Зберігач Фонду).
19.3.1. Обслуговування Фонду Зберігачем повинно здійснюватися відповідно до законодавства, пенсійних схем та інвестиційної декларації Фонду, пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про фонду зберігачем, інших документів, передбачених законодавством.
19.4. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.
19.5. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов’язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
19.6. Фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
19.7. Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до формування складу Ради Фонду, затвердження нею інвестиційної декларації та укладення нею договорів про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

Права та обов'язки вкладника фонду
Розділ 21, пункт 21.1.
Вкладник Фонду має право:
1) бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
2) припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”; 
3) поновити сплату внесків на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”; 
4) в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником;
5) встановлювати відповідно до Закону розмір відрахувань (пенсійних внесків)до Фонду;
6) отримувати від Адміністратора Фонду підтвердження про одержання на рахунок Фонду пенсійних внесків, сплачених Вкладником Фонду;
7) вільно вибирати пенсійну схему, якщо інше непередбачене законодавством, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців;
8) укласти кілька пенсійних контрактів;
Розділ 21, пункт 21.2.
Вкладник Фонду зобов’язаний:
1) виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду.

Права та обов'язки учасників фонду
Розділ 22 пункт 22.1.
Учасник Фонду має право:
1) бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
2) залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
3) розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку, на умовах, визначених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”;
4) отримувати безоплатно:
- один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
- довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
- інформацію про рішення зборів засновників з питань порядку денного;
5) при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду - отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
- суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
- обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
- суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року;
6) у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду відповідно до нормативних актів Держфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
7) протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:
- перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
- укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.
Розділ 22 пункт 22.2.
Учасник зобов’язаний:
1) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
2) дотримувати вимоги законодавства, передбачені для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
3) перевести за власний рахунок належні йому пенсійні кошти до іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку у разі розірвання учасником пенсійного контракту, укладеного з ним особисто.
Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
Розділ 10 , пункт 10.1.
Рада провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством, зокрема:

10) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;


Умови набуття статусу учасника фонду

Розділ 5.
5.1. Учасниками Фонду є будь-які фізичні особи, на користь яких сплачуються або сплачувалися пенсійні внески. 
5.2. Особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником пенсійного контракту на її користь або з моменту укладання договору про виплату пенсії на визначений строк.
5.3. Особи, які отримують пенсійні виплати із Фонду залишаються учасниками Фонду, на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до моменту припинення зобов'язань сторін за цим договором. 


Порядок використання пенсійних активів фонду
Розділ 24.
24.1. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов’язань Фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками, та для здійснення одноразових пенсійних виплат;
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду;
5) сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
6) оплати послуг зберігача;
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
8) оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
9) оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення” або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.
24.2. Викладений у пункті 24.1 цього Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Фонду є виключним.
24.3. Усі операції з пенсійними активами Фонду здійснюються через зберігача, де відкриваються поточні та інші рахунки Фонду. Пенсійні активи Фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.
24.4. Зарахування та списання коштів та інших активів Фонду здійснюється зберігачем на підставі розпоряджень, що надаються компанією з управління активами або адміністратором відповідно до їх компетенції, а саме:
- виконання розпоряджень адміністратора щодо пенсійних виплат учасникам Фонду;
- виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів;
- виконання розпоряджень Компанії з управління активами згідно з інвестиційною декларацією Фонду.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
Розділ 7, пункт 7.11.
Рішення Зборів Засновників з питань порядку денного, доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом оприлюднення з використанням засобів масової інформації у 10-денний термін після проведення зборів.

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
Розділ 13 , пункт 13.7.
Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з його індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Держфінпослуг, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника Фонду за плату, що не перевищує максимального розміру встановленого Держфінпослуг, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.


Порядок ліквідації та реорганізації фонду
Розділ 28.
28.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення Засновників або правонаступників засновників Фонду.
28.2. Фонд ліквідується у разі:
1) ліквідації без правонаступництва всіх Засновників Фонду;
2) припинення участі у Фонді всіх його учасників.
28.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Держфінпослуг.
28.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Держфінпослуг термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Держфінпослуг з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.
28.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу пенсійних активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
28.6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються згідно законодавства.
28.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів Засновників у порядку, визначеному зборами Засновників.
28.8. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Держфінпослуг.
28.9. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.
28.10. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до письмової заяви учасника Фонду лише після затвердження Держфінпослуг ліквідаційного балансу Фонду і проводиться в строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.
28.11. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у визначений у цьому повідомленні строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Держфінпослуг.
28.12. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Держфінпослуг та анулювання свідоцтва.
28.13. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Держфінпослуг звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом.
28.14. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Держфінпослуг.
28.15. На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законом.
28.16. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
Розділ 27
27.1. Фонд може здійснити відповідно до законодавства реорганізацію шляхом приєднання до іншого відкритого фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.
27.2. Реорганізація (злиття, приєднання тощо) Фонду здійснюється у наступному порядку:
27.2.1. Рішення про проведення реорганізації Фонду приймається Радою Фонду, але підлягає обов’язковому затвердженню Зборами Засновників Фонду;
27.2.2. Рішення про проведення реорганізації Фонду повинно відповідати вимогам чинного законодавства щодо проведення реорганізації юридичних осіб, з урахуванням особливостей проведення реорганізації пенсійних фондів, встановлених законодавством;
27.2.3. Умови проведення реорганізації Фонду встановлюються рішенням про проведення реорганізації;
27.2.4. При проведенні реорганізації Фонду повинні бути дотримані гарантії прав вкладників та учасників, встановлені чинним законодавством.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
Розділ 29
29.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка попередньо підлягає затвердженню Радою Фонду.
29.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, в порядку, встановленому Держфінпослуг.
29.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню не повинна бути конфіденційною.
29.4. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню.
29.5. Адміністратор у встановленому законодавством та відповідним договором з Фондом порядку подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Держфінпослуг та Раді.
29.6. Будь-які рекламні матеріали, що стосуються послуг з недержавного пенсійного забезпечення, які планується розповсюдити, погоджуються з Держфінпослуг, у порядку встановленому законодавством.