Схема №2 Друк
ПЕНСІЙНА СХЕМА № 2

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ

1.1.  Ця пенсійна схема використовується вкладником - роботодавцем у разі її обрання і укладення пенсійного контракту з адміністратором Фонду, який обов’язково містить посилання на номер цієї схеми.

1.2.  Копія пенсійної схеми є невід’ємною частиною пенсійного контракту, що укладається адміністратором від імені Фонду з вкладником.

1.3.  Норми, викладені в пенсійній схемі є обов’язковими для виконання вкладником, учасником та адміністратором Фонду.

 

 1. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ

2.1. Порядок сплати пенсійних внесків

2.1.1.     Пенсійні внески сплачуються вкладником виключно у безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.

2.1.2.     Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати.

 

2.2. Порядок визначення розміру пенсійних внесків

2.2.1.  За цією схемою вкладник зобов’язаний сплачувати пенсійні внески у розмірі встановленого відсотка до заробітної плати працівника - учасника Фонду. При цьому такий відсоток (розмір внесків) обумовлюється пенсійним контрактом і встановлюється в залежності від віку працівників та від їх стажу роботи у роботодавця, і має бути однаковим для кожної групи працівників.

2.2.2.  Радою Фонду може бути встановлено мінімальний розмір пенсійних внесків, що не може бути меншим 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць на кожного учасника.

2.2.3.  Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

 

2.3. Строки сплати пенсійних внесків

2.3.1.       Пенсійні внески можуть сплачуватися вкладником один раз на місяць, або один раз на квартал, що обумовлюється у пенсійному контракті.

2.3.2. Вкладник пенсійного фонду може змінювати розмір, період, порядок і строки сплати пенсійних внесків, в порядку визначеному в пенсійному контракті.

 

 1. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ

3.1. Фонд відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” здійснює такі види пенсійних виплат:

 1. 1)пенсія на визначений строк;
 2. 2)одноразова пенсійна виплата.

3.2. Довічні пенсії виплачуються страховими організаціями, у разі укладання учасником Фонду відповідного договору страхування, за рахунок коштів, накопичених на індивідуальному пенсійному рахунку та перерахованих адміністратором.

 

3.3. Пенсія на визначений строк

3.3.1. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється:

 1. 1)за бажанням учасника Фонду після досягнення ним пенсійного віку, який може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років;
 2. 2)на вимогу учасника (з дня виникнення у нього права згідно з умовами пенсійного контракту на страхування довічної пенсії, якщо придбання довічного ануїтету може негативно вплинути на розмір пенсійних виплат).

3.3.2. Для отримання пенсії на визначений строк учасник подає адміністратору Фонду заяву, у якій визначається дата настання пенсійного віку, вид обраної пенсійної виплати. Заява подається не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником Фонду.

3.3.3. На підставі поданої заяви адміністратор від імені Фонду укладає з учасником договір на виплату пенсії на визначений строк.

3.3.4. Договір про виплату пенсії на визначений строк укладається у письмовій формі з урахуванням вимог Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. При цьому обов’язковою умовою є ознайомлення особи, яка укладає договір, з пам’яткою, що містить роз’яснення основних положень договору, складеною відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

3.3.5. Учасник Фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору Фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку. При цьому раніше укладений договір про виплату пенсії на визначений строк переглядається.

3.3.6. Адміністратор, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов’язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору, згідно із Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. Адміністратор не несе відповідальності за недостатність суми перерахованих пенсійних коштів, якщо вона виникла внаслідок порушення порядку сплати пенсійних внесків вкладником фонду.

3.3.7. Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником віку визначеного в заяві, із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

3.3.8. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати. Розмір пенсії на визначений строк визначається виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг в Україні.

3.3.9. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, учасник Фонду у будь - який час може:

 1. 1)перейти до іншого пенсійного Фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду;
 2. 2)укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.

3.3.10. Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права учасника Фонду на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.

3.3.11. У разі укладення договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом, учасник Фонду подає адміністратору обраного пенсійного Фонду копію виписки з індивідуального пенсійного рахунку та заяву адміністратору Фонду про переведення коштів.

3.3.12. На підставі поданої заяви учасника, такі пенсійні кошти повинні бути перераховані до обраного ним пенсійного Фонду протягом п’яти робочих днів після отримання заяви.

3.3.13. У разі порушення визначених строків відповідно до пункту 3.3.12 цієї пенсійної схеми, адміністратор Фонду сплачує учаснику Фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

3.4. Одноразова пенсійна виплата

3.4.1. Одноразова пенсійна виплата здійснюється адміністратором на вимогу учасника Фонду в разі:

1) медично підтвердженого критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника Фонду;

2) коли сума належних учаснику Фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника Фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

3) виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України.

3.4.2. Пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника адміністратором Фонду у випадках, передбачених Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

Для отримання одноразової пенсійної виплати учасник, а у разі його смерті -спадкоємці, подають адміністратору Фонду заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати.

3.4.3. Розмір одноразової пенсійної виплати визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду на день подання заяви на отримання такої виплати.

3.4.4. Виплата одноразової пенсійної виплати провадиться протягом п’яти робочих днів після отримання відповідної заяви та необхідних документів.

3.4.5. У разі порушення строку, встановленого п. 3.4.4 цієї Статті, адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

3.5. Довічна пенсія

3.5.1. Розмір оплати договору страхування визначається як вартість пенсійних активів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку на день настання пенсійного віку, визначеного учасником відповідно до підпункту 1 пункту 3.3.1. цієї схеми.

3.5.2. Страхова організація відповідно до законодавства розраховує розмір довічної пенсії, який зазначається в договорі страхування довічної пенсії, на основі актуарних розрахунків згідно з сумою, що визначена особою, яка укладає договір, та довідкою, виданою адміністратором Фонду, про наявність у такої особи цієї суми пенсійних коштів.

У разі перерахування до страхової організації грошових коштів для оплати договору страхування довічної пенсії у сумі, що не відповідає сумі, визначеній у заяві особи, яка придбає довічний ануїтет, розмір довічної пенсії повинен бути скоригований відповідно до актуарних розрахунків протягом трьох днів після отримання грошових коштів від Фонду.

3.5.3. Страхова організація відповідно до законодавства зобов’язана надати учаснику Фонду, з яким укладено договір, письмове повідомлення про надходження грошових коштів від Фонду та їх розмір протягом семи робочих днів після їх отримання, а також про скоригований розмір довічної пенсії у разі проведення такого коригування.

3.5.4. Для забезпечення виплати довічної пенсії страховою організацією адміністратор зобов’язаний на підставі заяви учасника Фонду про перерахування пенсійних коштів страховій організації забезпечити перерахування відповідній страховій організації пенсійних коштів, що належать учаснику Фонду, протягом п’яти робочих днів після отримання заяви.

3.5.5. Пенсійні кошти перераховуються страховій організації у сумі, визначеній в заяві учасника Фонду, виходячи із суми, облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду на день настання визначеного ним пенсійного віку. У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника Фонду страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику Фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу. Порядок обчислення суми пенсійних коштів, їх перерахування встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

3.5.6. У разі коли сума пенсійних коштів, що підлягає перерахуванню страховій організації, не досягає розміру мінімальної суми пенсійних накопичень, встановленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, учасник Фонду (а в разі його смерті - спадкоємці) має право отримати належні йому пенсійні кошти як одноразову пенсійну виплату.

3.5.7. Страхова організація відповідно до законодавства зобов’язана відшкодувати збитки особі, з якою укладено договір страхування довічної пенсії, пов’язані з недотриманням страховою організацією умов цього договору, згідно із Законом України “Про недержавне пенсійне забезпечення”. Порушення адміністратором або страховою організацією, з якою укладено договір страхування довічної пенсії, встановленого пенсійним контрактом або договором страхування довічної пенсії порядку оплати договору страхування або виплати відповідної пенсії не може бути підставою для будь – якого обмеження права учасника Фонду на належні йому пенсійні кошти та обумовлені виплати.

3.5.8. Учасник повідомляє адміністратора про обрану ним страхову організацію та подає йому письмову заяву встановленого зразка про перерахування до цієї страхової організації належних йому коштів.

 

3.6. Порядок визначення розміру пенсійних виплат.

Порядок визначення розміру пенсії на визначений строк.

3.6.1. Розрахунок розміру пенсії на визначений строк проводиться згідно з методикою, затвердженою Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.

3.6.2.Розрахунок розміру пенсії на визначений строк здійснюється на підставі:

•     суми пенсійних коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, на день настання пенсійного віку учасника фонду, визначеного відповідною заявою;

 • строку, протягом якого сплачується пенсія на визначений строк;
 • періодичності виплат пенсії на визначений строк.

3.6.3.Адміністратор пенсійного фонду здійснює перерахунок розміру пенсії на визначений строк при здійсненні кожної виплати.

 

Порядок визначення розміру пенсії, що здійснюється одноразово.

3.6.4.Розрахунок розміру пенсії, яка здійснюється одноразово, проводиться адміністратором пенсійного фонду в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

3.6.5.Одноразова пенсійна виплата визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку на день подання заяви для отримання такої виплати.

 

Порядок визначення розміру належних учаснику пенсійних коштів, що перераховуються до страхової організації.

3.6.6. Адміністратор пенсійного фонду на підставі заяви учасника фонду, виходячи із суми, облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на день настання визначеного ним пенсійного віку, визначає розмір належних учаснику фонду пенсійних коштів, що підлягають перерахуванню страховій організації, в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

3.6.7. Адміністратор фонду надає учаснику пенсійного фонду довідку про обсяг належних йому пенсійних коштів, що підлягають перерахуванню страховій організації.

 

3.7. Строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати.

Строк, протягом якого здійснюються виплати пенсії на визначений строк:

3.7.1.Тривалість виплати пенсії на визначений строк встановлюється договором про виплату цієї недержавної пенсії, але вона повинна бути не менш ніж 10 років від початку здійснення першої пенсійної виплати.

3.7.2.Учасник пенсійного фонду має право вибрати один із наступних строків виплати пенсії на визначений строк - 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 років, або більше.

3.7.3.Виплата пенсії на визначений строк розпочинається з дня досягнення учасником фонду пенсійного віку, визначеного відповідно до заяви учасника фонду.

3.7.4.Виплата першої пенсії здійснюється протягом 45 робочих днів з дня досягнення учасником пенсійного фонду пенсійного віку.

 

Строк, протягом якого здійснюється виплата пенсії одноразово.

3.7.5.Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, сплачується адміністратором пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів після отримання від учасника фонду або його спадкоємців заяви та необхідних документів, що підтверджують його право на отримання цієї пенсійної виплати.

3.7.6.У разі порушення строку пенсійної виплати адміністратор фонду за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України із розрахунку на 1 день від суми, що підлягає виплаті, за кожний день прострочення платежу у порядку, визначеному Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

 

Строк, протягом якого адміністратор перераховує страховій організації пенсійні кошти учасника фонду.

3.7.7.На підставі заяви учасника фонду адміністратор перераховує відповідній страховій організації пенсійні кошти учасника протягом п’яти робочих днів після отримання заяви.

3.7.8.Пенсійні кошти перераховуються страховій організації у сумі, визначеній в заяві учасника фонду, виходячи з суми, облікованої на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на день настання визначеного ним пенсійного віку.

3.7.9.У разі несвоєчасного перерахування пенсійних коштів учасника фонду страховій організації адміністратор за власний рахунок сплачує учаснику фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягає перерахуванню, за кожний день прострочення платежу.

 

3.8. Порядок здійснення пенсійних виплат.

Порядок здійснення виплат пенсії на визначений строк.

3.8.1. Згідно з вибором учасника пенсійного фонду пенсія на визначений строк може сплачуватися щомісяця або щоквартально, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

3.8.2. Обрання періодичності пенсійних виплат визначається договором про виплату пенсії на визначений строк. У разі обрання щоквартальної періодичності сплати пенсійних виплат пенсійний фонд здійснює такі виплати згідно з методикою, затвердженою Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України.

3.8.3. Виплати пенсії на визначений строк по бажанню учасника пенсійного фонду можуть здійснюватися:

 • переказом коштів на поточний рахунок учасника в банку;
 • поштовими переказами;

3.8.4. Обрання форми здіснення пенсійних виплат визначається договором про виплату пенсії на визначений строк.

3.8.5. У разі здійснення виплати пенсії на визначений строк щомісяця, вона сплачується не пізніше 15 числа кожного місяця за попередній місяць.

У разі здійснення виплати пенсії на визначений строк щоквартально, вона сплачується не пізніше 15 числа наступного за кварталом місяця. Конкретне число сплати пенсії зазначається у договорі про виплату пенсії на визначений строк.

3.8.6. Отримувач пенсії на визначений строк має право не більше ніж два рази протягом всього періоду отримання пенсії змінювати період, порядок і дату виплати пенсії.

3.8.7. Зміна періоду, порядку і дати виплати пенсії на визначений строк здійснюється на підставі заяви, яку отримувач пенсії подає адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку року.

 

Порядок сплати пенсійної виплати, що здійснюється одноразово.

3.8.8. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, по бажанню учасника пенсійного фонду або його спадкоємців може сплачуватися:

 • переводом коштів на поточний рахунок учасника в банку;
 • поштовим переказом;

3.8.9. Обрання форми сплати пенсійної виплати визначається заявою про виплату пенсії, що здійснюється одноразово.

 

Порядок сплати довічної пенсії.

3.8.10. Порядок і строки сплати довічної пенсії встановлюються в договорі страхування довічної пенсії, укладеного зі страховою компанією.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Права та обов’язки вкладника.

4.1.1. Вкладник має право:

1) вільного вибору пенсійної схеми, а також на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців;

2) припинити сплату пенсійних внесків на користь учасника, попередивши про – Адміністратора, учасника.

4.1.2. Вкладник зобов’язаний:

 1. 1)сплачувати на користь учасника (учасників) Фонду пенсійні внески у порядку, встановленому цією пенсійною схемою, та пенсійним контрактом укладеним за цією пенсійною схемою;
 2. 2)відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства та пенсійної схеми;

4) виконувати інші умови, визначені пенсійним контрактом.

4.2. Права та обов’язки учасника.

4.2.1. Учасник Фонду у будь - який час може:

 1. 1)перейти до іншого пенсійного Фонду з метою подальшого накопичення пенсійних коштів або отримання пенсії обраного виду;
 2. 2)укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.
 3. 3)перевести кошти до банківської установи у випадках, передбачених законодавством.

4.2.2. Учасник має право:

 1. 1)оскаржувати дії адміністратора Фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або до суду;
 2. 2)вимагати надання інформації, що міститься на його індивідуальному пенсійному рахунку за плату, розмір якої встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
 3. 3)один раз на рік отримувати безоплатно інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку.
 4. 4)залишатися учасником при припиненні сплати пенсійних внесків, бути учасником іншого фонду або за іншими пенсійними схемами.

4.2.3. Учасник зобов’язаний дотримуватися вимог та норм, визначених цією пенсійною схемою і діючим законодавством України.