АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Непідприємницького товариства "Відкритий недержавний пенсійний фонд "Український пенсійний контракт"

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
3.1.1.    Повне найменування пенсійного фонду українською мовою: Непідприємницьке товариство “Відкритий недержавний пенсійний фонд “Український пенсійний контракт”;
3.1.2.    Повне найменування пенсійного фонду російською мовою: Некоммерческое общество “Открытый негосударственный пенсионный фонд “Украинский пенсионный контракт”;
3.1.    Скорочене найменування пенсійного фонду:
3.2.1.    Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою: НТ ВНПФ ‘‘Український пенсійний контракт”
3.2.2.    Скорочене найменування пенсійного фонду російською мовою: НО ОНПФ “Украинский пенсионный контракт”
3.2.    Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього статуту, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
4.1.    Місцезнаходження пенсійного фонду: Україна, 61002, м. Харків , вул. Артема, 46.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
25. Зміни та доповнення до пенсійних схем здійснюються пенсійним фондом у разі:
25.1 Відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою, яка змінюється або скасовується. Дотримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими Драцені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
25.2 Рада пенсійного фонду готує зміни та доповнення до пенсійних схем та подає їх для погодження засновниками фонду.
25.3. Після погодження засновниками пенсійного фонду зміни до пенсійних схем реєструються Радою пенсійного фонду в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
26.1.    Скасування пенсійних схем здійснюється в кожному з наступних випадків:
1)    відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою;
2)    при внесені змін до законів та інших нормативно-правових актів, що впливають на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду згідно відповідної пенсійної схеми;
у разі відмови в реєстрації поданої пенсійної схеми Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
6.1.    Права пенсійного фонду:
•    пенсійний фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
•    пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього статуту;
•    пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення;
6.2.    Обов’язки пенсійного фонду:
•    пенсійний фонд має усі обов’язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб’єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього статуту;
•    пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов’язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим статутом;
•    пенсійний фонд зобов’язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього статуту;
•    пенсійний фонд зобов’язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього статуту, щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.
6.3.    Пенсійний фонд як юридична особа та суб’єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов’язки, які визначені законодавством України та цим статутом.
Реалізація прав та здійснення обов’язків пенсійного фонду як юридичної особи та суб’єкту недержавного ’ пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим статутом.

Права та обов'язки вкладника фонду
45.3. Вкладник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.
45.4. Вкладник пенсійного фонду - фізична особа зобов’язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну даних паспорту, місця проживання та інших обставин, «стосується виконання умов пенсійного контракту.
45.5. Юридична особа - вкладник зобов’язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.

Права та обов'язки учасників фонду
37.2. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення надходження пенсійних внесків на його користь.
37.3 Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником пенсійного фонду.
37.4. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його
37.5. Учасник пенсійного фонду отримувач пенсії на визначений строк має право достроково в  односторонньому порядку розірвати договір про виплату пенсії на визначений сірок.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
21.1.    Рада пенсійного фонду:

14) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду
6.2. Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору шро виплату пенсії, що укладаються з адміністратором пенсійного фонду.

Порядок використання пенсійних активів фонду
53.1.Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключночно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, у наступному порядку:
1) оплата дозволених витрат, пов’язаних з діяльністю пенсійного фонду, якщо настав термін їх сплати;
2) виплата пенсій на визначений строк відповідно договорів, укладених з учасниками І фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;
3) оплата договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
4) передача пенсійних коштів учасників пенсійного фонду до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки;
5) оплата відновлених сум учасників пенсійного фонду або їх спадкоємців у разі виявлення помилки при здійсненні розрахунків розміру пенсійної виплати;
6) інвестування відповідно до вимог законодавства України, цього статуту та інвестиційної декларації фонду з метою отримання доходу на користь учасників.
Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
Рішення Зборів Засновників з питань порядку денного, в тому числі прийнятого шляхом опитування, доводяться до відома всіх учасників Фонду адміністратором шляхом надання можливості ознайомитися із протоколом зборів засновників за місцем знаходження адміністратора Фонду та вкладників-юридичних осіб у 10-денний термін після проведення зборів.
Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику  фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
111.1.    У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду його засновниками:
1)    Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. Повідомлення обов’язково, містить дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду;
2)    Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України рішення про ліквідацію пенсійного фонду;
3)    утворюється ліквідаційна комісія.
111.2.    Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.
Діяльність ліквідаційної комісії пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників фонду
106.1.    Реорганізація пенсійного фонду (злиття або приєднання) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, що розробляється Радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації. Договір повинен обов’язково містити права, які надаватимуться пенсійним фондам - правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, спадкоємцям учасників пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації.
106.2. За поданням Ради фонду загальні збори засновників кожного з пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, вирішують питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів.
Умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами засновників пенсійних фондів, повинні бути ідентичними.
106.3.    У разі прийняття рішення про реорганізацію пенсійного фонду його засновниками:
1)    Рада фонду погоджує з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України умови та порядок реорганізації;
2)    Рада пенсійного фонду до початку процедури реорганізації пенсійного фонду в строк, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.
Повідомлення обов’язково містить повні найменування пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.
Процедура реорганізації пенсійного фонду здійснюється за рахунок грошових коштів його засновників у порядку, визначеному зборами засновників фонду.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
100.1.    Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, в друкованих та електронних засобах масової інформації. Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації пенсійного фонду обирає адміністратор пенсійного фонду з переліку видань, визначених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та на початку кожного року, до 30 квітня