АЦПО

ПЕНСІЙНА СХЕМА № 6 Друк

ПЕНСІЙНА СХЕМА № 6
Непідприємницького товариства


„Відкритий пенсійний фонд
„Соціальний стандарт” 

для вкладників – юридичних осіб з встановленими розмірами 
пенсійних внесків на користь учасників:

періодичні внески в фіксованих сумах.


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Пенсійна схема розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту непідприємницького товариства „Відкритий пенсійний фонд „Соціальний стандарт” (далі – Фонд). 
1.2. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.

Розділ ІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ
2.1. Ця пенсійна схема передбачає здійснення періодичних пенсійних внесків роботодавцем (далі – Вкладник) на користь своїх працівників (далі – Учасник) в фіксованих сумах, незалежно від їх віку та стажу роботи на підприємстві Вкладника.
2.2. Обсяг періодичних пенсійних внесків на користь одного Учасника є фіксованою сумою, яка встановлюється Вкладником самостійно.
2.3. Підставою для участі Вкладника у даній пенсійній схемі є пенсійний контракт між Фондом, укладений Адміністратором Фонду (далі – Адміністратор) від імені Фонду та Вкладником.
2.4. Номер пенсійної схеми обов’язково зазначається у пенсійному контракті.
2.5. Пенсійна схема є невід’ємною частиною пенсійного контракту та договору про виплату пенсії на визначений строк, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній, є обов’язковими для виконання Вкладником, Учасником та Адміністратором.
2.7. Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг). При цьому Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:
відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
отримання письмової згоди всіх вкладників фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Розділ ІІІ. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ВКЛАДНИКІВ ФОНДУ
3.1. Порядок сплати пенсійних внесків
3.1.1. Пенсійні внески за цією схемою сплачуються Вкладником, який є юридичною особою, виключно у безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.
3.1.2. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.
3.1.3. Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на користь якого робилися ці внески.
3.1.4. Всі витрати, пов’язані з перерахуванням пенсійних внесків, здійснюються за рахунок Вкладника, якщо інше не передбачено законодавством.

3.2. Розмір пенсійних внесків
3.2.1. Згідно з умовами цієї пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається Вкладником самостійно та зазначається в пенсійному контракті при його укладанні. 
3.2.2. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов цієї пенсійної схеми та пенсійного контракту.
3.2.3. Мінімальний та максимальний розмір пенсійних внесків не обмежуються.

3.3. Строки сплати пенсійних внесків
3.3.1. Тривалість строку сплати пенсійних внесків на користь Учасника визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески. Вкладник може продовжувати робити пенсійні внески на користь Учасника після набуття Учасником підстав для здійснення пенсійних виплат.
3.3.2. Періодичність сплати пенсійних внесків встановлюється у пенсійному контракті і може бути такою:
- один раз на місяць;
- один раз у квартал;
- один раз в півроку;
- один раз на рік;
- одноразово.
3.3.3. Вкладник за узгодженням з Фондом може тимчасово призупинити сплату внесків на обумовлений термін з можливістю подальшого погашення суми заборгованості одноразово або шляхом здійснення додаткових періодичних внесків до повного погашення заборгованості, яка виникла.

Розділ ІV. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
4.1. Види та умови здійснення пенсійних виплат
4.1.1. Відповідно до законодавства України Фонд може здійснювати наступні види пенсійних виплат:
- пенсія на визначений строк;
- одноразова пенсійна виплата.
4.1.2. Підставою для отримання пенсійних виплат може бути:
- досягнення Учасником пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення;
- визнання Учасника інвалідом;
- медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт тощо) Учасника;
- виїзд Учасника на постійне проживання за межі України;
- смерть Учасника.
4.1.3. У разі виникнення підстав для здійснення виплат на визначений строк Учасником укладається договір про виплату пенсії на визначений строк з Фондом.
4.1.4. Пенсійний вік, після досягнення якого Учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою Учасника.
Пенсійний вік, що визначається Учасником, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законами. 
Учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви Адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку. 
4.1.5. У разі набуття Учасником права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів Фонду допускається раніше настання пенсійного віку, визначеного Законом. У цьому випадку Учасник Фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності та подати заяву Адміністратору Фонду. 
4.1.6. У заяві Учасника, де визначається дата настання його пенсійного віку, Учасник зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається Адміністратору не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного Учасником.
4.1.7. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України. 

4.2. Порядок визначення розміру пенсійних виплат на визначений строк.
Розміри пенсійних виплат на визначений строк визначаються Адміністратором, виходячи із сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, та тривалості виплати згідно з методикою, затвердженою Держфінпослуг.

4.3. Порядок виплати пенсії на визначений строк
4.3.1. У разі прийняття Учасником рішення про виплату пенсії на визначений строк Фондом, Учасник подає заяву Адміністратору Фонду встановленого зразка, де вказує:
- строк пенсійних виплат, протягом якого Фонд виплачує Учаснику пенсію на визначений строк, але не менше ніж десять років;
- періодичність пенсійних виплат;
- форму отримання пенсійних виплат.
При оформленні пенсії на визначений строк Учасник зобов’язаний надати Адміністратору такі документи:
- паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника відповідно до законодавства України;
- документ, який підтверджує право Учасника на пенсійні виплати відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, відповідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника, та цієї пенсійної схеми.
Виплата пенсії на визначений строк починається не пізніше 45 днів з дня досягнення Учасником пенсійного віку, визначеного в його заяві відповідно до п.п. 4.3.1.
4.3.2. Періодичність виплати пенсії на визначений строк зазначається в пенсійному контракті. Виплата пенсії може здійснюватися з такою періодичністю: 
- щомісячно;
- щоквартально;
- один раз на шість місяців.
4.3.3. Виплата пенсії на визначений строк здійснюється Адміністратором від імені Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок Учасника у банку або поштовим переказом за бажанням Учасника.
4.3.4. Учасник може змінити періодичність та форму здійснення пенсійних виплат,
але не частіше, ніж один раз на рік.
4.3.5. За підсумками фінансового року Фонд щорічно проводить перерахунок розміру пенсії на визначений строк, що підлягає виплаті Учаснику, якщо інше не передбачено Методикою Держфінпослуг.
4.3.6. Пенсійні виплати з Фонду здійснюються незалежно від отримання Учасником виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.


4.4. Одноразова пенсійна виплата
4.4.1. Одноразова пенсійна виплата здійснюється Фондом у разі:
- медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності Учасника;
- коли сума належних Учаснику пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Держфінпослуг;
- виїзду Учасника на постійне проживання за межі України;
- смерті Учасника.
4.4.2. Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасники, а у разі смерті Учасника – його спадкоємці, подають Адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати згідно з законодавством України.
4.4.3. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви на отримання такої виплати.
4.4.4. Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та таких документів:
- паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу Учасника або його спадкоємців відповідно до законодавства України;
- документа, який підтверджує право Учасника або його спадкоємців на одноразову пенсійну виплату відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, згідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника, та цієї пенсійної схеми.
4.4.5. У разі порушення строку, визначеного п.п. 4.4.4, Адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Держфінпослуг.
Держфінпослуг має право прийняти рішення щодо зменшення суми пені, нарахованої Адміністратору, якщо затримка у перерахування пенсійних коштів Учасника стала з поважних причин.
4.4.6. Сума одноразової пенсійної виплати визначається Адміністратором виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви на отримання цієї виплати.

Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права та обов’язки Вкладника 
5.1.1. Вкладник Фонду має право: 
а) припинити сплачувати пенсійні внески на користь Учасників у випадках, визначених законодавством;
б) вільно обирати пенсійні схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців;
в) перейти до іншого пенсійного фонду з попередженням учасників, на користь яких він сплачує пенсійні внески.
5.1.2. Вкладник, який робить відрахування на користь Учасників (Учасника) до Фонду, зобов’язаний сплачувати внески за власні кошти на користь таких Учасників (Учасника) відповідно до укладених (укладеного) пенсійних контрактів.
5.1.3. Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Учаснику або Фонду збитки, завдані внаслідок порушення Вкладником умов пенсійного контракту та законодавства.
5.2. Права та обов’язки Учасника
5.2.1. Учасник Фонду має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду в порядку, визначеному законодавством.
5.2.2. Учасник Фонду має право залишатися його Учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь Вкладником. 
5.2.3. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк Учасник в будь-який час має право:
1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов Учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді. 
5.2.4. На початку кожного фінансового року Учасник, який отримує пенсію на визначений строк, має право на отримання інформації про:
суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку; 
суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання зазначеної інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Держфінпослуг.
У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, така інформація надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.
5.2.5. Учасник має право оскаржити:
1) дії Вкладника, який робить пенсійні внески на користь Учасника;
2) дії Фонду, пов’язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення;
3) дії Адміністратора у разі відмови або затримки пенсійних виплат до Держфінпослуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законом.
Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права Учасника на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.
5.2.6. Учасник зобов'язаний:
- не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного Учасником, подати заяву Адміністратору, де визначається дата настання його пенсійного віку та вид обраної ним пенсійної виплати;
- одночасно з заявою укласти договір про виплату пенсії на визначений строк з Фондом у разі виникнення підстав для здійснення виплат на визначений строк; 
- виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом та Статутом Фонду.


Розділ VІ. РОЗПОДІЛ ТА УСПАДКУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ
6.1. Пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним з подружжя у пенсійному фонді, є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів та письмово повідомити про це адміністратора пенсійного фонду.
6.2. Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.
6.3. У разі ненадходження чергового внеску від Вкладника, Адміністратор з’ясовує причину такого ненадходження. Якщо надходження внесків припинено у зв'язку із смертю Учасника, Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити державну нотаріальну контору за місцем проживання Учасника Фонду протягом десяти робочих днів після отримання інформації про смерть такого Учасника. Повідомлення надсилається за рахунок пенсійних коштів, що належали померлому Учаснику, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати Адміністратору заяву про оформлення права на спадщину.
Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному законодавством з недержавного пенсійного забезпечення.
6.4. Адміністратор здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям у строки, визначені законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення виплати згідно із законом.