АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Відкритого недержавного пенсійного фонду "Золота осінь"

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду.
1.1.    Найменування Фонду:
1.1.1.    повне:
            
    українською мовою:        ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОТА ОСІНЬ»
    англійською мовою:        PUBLIC NON-STATE PENSION FUND “GOLDEN AUTUMN”
1.1.2.    скорочене:
            
    українською мовою:        ВНПФ «ЗОЛОТА ОСІНЬ»
    англійською мовою:        PNPF “GOLDEN AUTUMN”
1.2.    Вид Фонду: відкритий.
Місцезнаходження (юридична адреса) ради Фонду: УКРАЇНА, 04071, М. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУД. 2-А.
Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
9.1.    Фонд має право:
9.1.3.    використовувати кілька пенсійних схем;
9.1.4.    запроваджувати нові пенсійні схеми;
9.1.5.    вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;
Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
9.1.    Фонд має право:
9.1.1.    бути припиненим шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом;
9.1.2.    бути ліквідованим, окрім випадку застосування законодавства про банкрутство;
9.1.3.    використовувати кілька пенсійних схем;
9.1.4.    запроваджувати нові пенсійні схеми;
9.1.5.    вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;
9.1.6.    анулювати діючі пенсійні схеми у випадках, передбачених Законом;
9.1.7.    за бажанням учасників Фонду, укладати відповідно до чинного законодавства України договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників;
9.1.8.    користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;
9.1.9.    користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до чинного законодавства України;
9.1.10.    рекламувати свою діяльність;
9.1.11.    на інші дії відповідно до чинного законодавства України.
9.2.    Фонд зобов’язаний:
9.2.1.    здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;
9.2.2.    для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами радою Фонду;
9.2.3.    мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до чинного законодавства України, та застосовувати її у своїй діяльності;
9.2.4.    укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону;
9.2.5.    здійснювати пенсійні виплати учасникам Фонду;
9.2.6.    виконувати інші зобов'язання перед учасниками Фонду;
9.2.7.    формувати пенсійні активи Фонду за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до Фонду відповідно до чинного законодавства України;
9.2.8.    отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
9.2.9.    за заявою учасника Фонду після настання визначеного ним відповідно до Закону пенсійного віку, перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;
9.2.10.    оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів Фонду відповідно до Закону;
9.2.11.    звітувати про свою діяльність відповідно до чинного законодавства України;
9.2.12.    укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;
9.2.13.    оприлюднювати інформацію про свою діяльність;
9.2.14.    виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством України.
10.1.    Реалізація та виконання прав та обов’язків Фонду, його засновника (засновників), вкладників та учасників відбуваються в порядку, визначеному діючим законодавством України та цим Статутом.
10.2.    Реалізація прав — це процес реалізації уповноваженою особою всіх повноважень, що належать до змісту конкретного права, для досягнення певного результату. Процес реалізації прав базується на закріплених в нормах діючого законодавства України та цього Статуту загальних положеннях, які встановлюють основні вимоги до поведінки суб'єкта при здійсненні ним свого права.
10.3.    Принципами здійснення прав є:
10.3.1.    принцип автономії волі (означає право особи здійснювати своє право вільно, на власний розсуд, задля задоволення своєї мети та інтересів);
10.3.2.    принцип законності (суб'єкт права може здійснювати своє право лише відповідно до норм права, зважаючи на встановлений нормами права порядок здійснення свого права);
10.3.3.    принцип розумності та добросовісності (здійснюючи свої права, особа повинна діяти розумно та добросовісно не лише щодо себе, а й щодо інших суб'єктів правовідносин).
10.4.    При реалізації своїх прав особа має здійснювати свої права в межах (а саме: дозволених конкретних способах поведінки, якими особа в змозі набути для себе ті можливості, які становлять зміст права), які встановлюються діючим законодавством України та цим Статутом.
10.5.    Загальними межами здійснення прав є:
10.5.1.    утримання від дій, які могли б порушити права інших осіб;
10.5.2.    утримання від дій, які могли б заподіяти шкоду іншим особам;
10.5.3.    заборона дій особи, що вчинюються нею з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах;
10.5.4.    дотримання моральних засад суспільства;
10.5.5.    заборона використання прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція, тощо.
10.6.    Виконання обов'язків — це дотримання зобов'язаною особою поведінки на користь уповноваженої особи. Обов'язковою умовою виконання обов'язків є, насамперед, необхідний обсяг дієздатності, тобто здатності своїми діями створювати для себе обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
10.7.    Основними принципами виконання обов'язків є:
10.7.1.    принцип законності (зобов'язана особа повинна у своїй діяльності з виконання обов'язку дотримуватися та не порушувати норм діючого законодавства України та цього Статуту, якими регулюється порядок виконання обов'язку);
10.7.2.    принцип належного виконання обов'язку (обов'язок має бути виконано у зазначений строк (термін), у вказаному місці та відповідно до інших істотних умов);
10.7.3.    принцип повноти виконання обов'язку (зобов'язання має бути виконано повною мірою, оскільки виконання обов'язку, як правило, не здійснюється частинами);
10.7.4.    принцип реального виконання обов'язку.
10.8.    Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав та обов'язків користується послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами радою Фонду.
10.9.    Адміністрування Фонду, в тому числі ведення бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам чинного законодавства України, на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, укладеного з радою Фонду.
10.10.    Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, пенсійних схем та пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування пенсійного фонду, інших документів, передбачених чинним законодавством України.
10.11.    Послуги з управління активами Фонду надаються особою, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), на підставі договору про управління активами пенсійного фонду.
10.12.    Управління активами повинно здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, інвестиційної декларації Фонду, договору про управління активами пенсійного фонду, інших документів, передбачених чинним законодавством України.
10.13.    Фонд, у разі необхідності, може користуватися послугами з управління активами кількох осіб, які мають право провадити діяльність з управління активами відповідно до чинного законодавства України.
10.14.    Послуги з адміністрування та послуги з управління активами пенсійного фонду можуть надаватися Фонду однією юридичною особою, яка відповідає вимогам чинного законодавства України.
10.15.    Послуги зберігача Фонду надає банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, та відповідає іншим вимогам чинного законодавства України, на підставі договору про обслуговування фонду зберігачем, укладеного з радою Фонду.
10.16.    Обслуговування Фонду банком-зберігачем повинно здійснюватися відповідно до чинного законодавства України, інвестиційної декларації Фонду, договору про обслуговування фонду зберігачем, інших документів, передбачених чинним законодавством України.
10.17.    Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.
10.18.    Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками Фонду третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
10.19.    Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
10.20.    Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до формування складу ради Фонду, затвердження нею інвестиційної декларації та укладення нею договорів про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду та про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
10.21.    Фонд не має права змінювати вид та найменування, зазначені в цьому Статуті, після включення до Державного реєстру фінансових установ Нацкомфінпослуг.
Права та обов'язки вкладника фонду
9.5.    Вкладник Фонду має право:
9.5.1.    бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
9.5.2.    припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом;
9.5.3.    поновити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом;
9.5.4.    в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником;
9.5.5.    встановлювати відповідно до Закону розмір відрахувань (пенсійних внесків) до Фонду;
9.5.6.    отримувати від адміністратора Фонду підтвердження про одержання на рахунок Фонду пенсійних внесків, сплачених вкладником Фонду;
9.5.7.    вільно вибирати пенсійну схему, якщо інше не передбачене чинним законодавством України, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 (шість) місяців;
9.5.8.    укласти кілька пенсійних контрактів.
9.6.    Вкладник Фонду зобов'язаний:
9.6.1.    виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
9.6.2.    надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду.
Права та обов'язки учасників фонду
9.7.    Учасник Фонду має право:
9.7.1.    бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
9.7.2.    залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
9.7.3.    використовувати накопичені пенсійні кошти, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку;
9.7.4.    отримувати безоплатно:
9.7.4.1.    один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
9.7.4.2.    довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
9.7.4.3.    інформацію про рішення зборів засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду) з питань порядку денного;
9.7.5.    при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду – отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
9.7.5.1.    суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року;
9.7.5.2.    обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
9.7.5.3.    суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року;
9.7.6.    у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену адміністратором Фонду відповідно до нормативних актів Нацкомфінпослуг, інформацію про суму належних учаснику Фонду накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
9.7.7.    протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:
9.7.7.1.    перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду, при цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
9.7.7.2.    укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.
9.8.    Учасник Фонду зобов’язаний:
9.8.1.    дотримуватися вимог i виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь, положень Статуту Фонду, діючих у Фонді локальних нормативних актів, виконувати рішення зборів засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду) та ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;
9.8.2.    надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
9.8.3.    дотримуватися вимог чинного законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
9.8.4.    укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону, – укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії та перевести за власний рахунок належні їм пенсійні кошти, у разі розірвання за власною ініціативою пенсійного контракту, укладеного з Фондом такими учасниками на власну користь;
9.8.5.    нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом або рішеннями зборів засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду) та ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції.
Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до вимог Закону, та має такі повноваження:
12.14.10.  розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
Умови набуття статусу учасника фонду
7.1.    Набуття статусу учасника Фонду здійснюється на підставі пенсійного контракту, укладеного на користь учасника між вкладником та Фондом в особі його адміністратора, або договору про виплату пенсії на визначений строк, який укладено вкладником та Фондом в особі його адміністратора.
7.2.    Після укладення першого за часом пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк учаснику Фонду протягом 30 (тридцяти) календарних днів відкривається індивідуальний пенсійний рахунок в системі персоніфікованого обліку учасників Фонду.
7.3.    Початком недержавного пенсійного забезпечення у Фонді є дата відкриття індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду.
Порядок використання пенсійних активів фонду
14.1.    Управління активами Фонду може здійснюватися такими особами:
14.1.1.    компанією з управління активами;
14.1.2.    професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
14.2.    Вибір особи, що здійснює управління активами Фонду, здійснюється радою Фонду шляхом укладення договору про управління активами Фонду з особою, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
14.3.    Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами Фонду, зобов'язана:
14.3.1.    здійснювати операції щодо управління активами Фонду відповідно до інвестиційної декларації Фонду та укладеного договору про управління активами;
14.3.2.    дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР за погодженням з Нацкомфінпослуг;
14.3.3.    подавати щороку раді Фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації Фонду;
14.3.4.    надавати звітність, передбачену Законом.
14.4.    Особа, що здійснює управління активами Фонду, під час провадження такої діяльності не має права:
14.4.1.    використовувати пенсійні активи Фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням Фонду, в тому числі власних;
14.4.2.    здійснювати за рахунок активів Фонду операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів Фонду відповідно до Закону;
14.4.3.    від імені Фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів Фонду;
14.4.4.    укладати від імені Фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами, які знаходяться у неї в управлінні;
14.4.5.    інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених Законом;
14.4.6.    безоплатно відчужувати пенсійні активи Фонду.
14.5.    Особа, що здійснює управління активами Фонду, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені Фонду.
14.6.    Послуги з управління активами Фонду оплачуються особі, що здійснює управління активами Фонду, за рахунок пенсійних активів Фонду у розмірі, встановленому у договорі про управління активами Фонду, в межах граничних розмірів витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, що встановлюються Нацкомфінпослуг спільно з НКЦПФР.
14.7.    Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами Фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи Фонду, інших послуг, передбачених Законом), здійснюється за рахунок Фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами Фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.
14.8.    Заміна особи, що здійснює управління активами Фонду, здійснюється Радою Фонду шляхом припинення договору про управління активами Фонду та укладення нового договору про управління активами Фонду з іншою особою, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
14.9.    Рада Фонду може замінювати особу, що провадить діяльність з управління активами Фонду, з обов'язковим повідомленням про це Нацкомфінпослуг та НКЦПФР із зазначенням причин такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення.
14.10.    Заміна особи, яка здійснює управління активами Фонду, може провадитися:
14.10.1.    після закінчення строку відповідного договору про управління активами Фонду;
14.10.2.    у разі дострокового розірвання договору про управління активами Фонду за ініціативою ради Фонду;
14.10.3.    у разі дострокового розірвання договору про управління активами Фонду за ініціативою особи, яка здійснює управління активами Фонду.
14.11.    Дострокове розірвання договору про управління активами Фонду за ініціативою ради Фонду провадиться у разі:
14.11.1.    анулювання НКЦПФР ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами Фонду;
14.11.2.    припинення особи, яка провадить діяльність з управління активами Фонду;
14.11.3.    укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами Фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами Фонду або умов інвестиційної декларації Фонду;
14.11.4.    визнання незадовільними результатів діяльності такої особи щодо управління активами Фонду радою Фонду.
14.12.    Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою особи, яка здійснює управління активами Фонду, провадиться у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами Фонду, про що така особа повинна письмово повідомити раду Фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею договору про управління активами Фонду.
14.13.    З метою захисту прав учасників Фонду, у разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами рада Фонду зобов'язана:
14.13.1.    протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача Фонду та особу, що здійснює управління активами Фонду, про закінчення строку договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього;
14.13.2.    не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про управління активами Фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у разі, коли управління активами Фонду здійснювалося лише однією особою.
Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
11.15.    Рішення зборів засновників Фонду з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників та засновників Фонду адміністратором Фонду шляхом (але не виключно) повідомлення в засобах масової інформації, розміщення на сайті, письмового повідомлення, надання можливості ознайомитися з рішенням за місцем знаходження адміністратора Фонду та вкладників-юридичних осіб та іншими засобами – у 10-денний термін після проведення зборів засновників Фонду.
Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
9.7.4.1.    один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
Порядок ліквідації та реорганізації фонду
22.4.1.    ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;
22.4.2.    припинення участі у Фонді всіх його учасників;
22.4.3.    в інших випадках, установлених законом.
22.5.    У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений чинним законодавством термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора Фонду, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, зберігача Фонду та державні органи, визначені чинним законодавством.
22.6.    На підставі рішення про ліквідацію Фонду рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
22.7.    Протягом 3 (трьох) місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен його учасник повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
22.7.1.    інший пенсійний фонд, з яким учасником Фонду укладено пенсійний контракт;
22.7.2.    банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
22.7.3.    страхову організацію, з якою учасником Фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник Фонду досягнув пенсійного віку, визначеного законом.
22.8.    Разом з письмовою заявою учасник Фонду зобов'язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією. Учасник Фонду повинен надіслати (надати) письмову заяву у строки, визначені Нацкомфінпослуг.
22.9.    Пенсійні кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.
22.10.    У разі якщо учасник Фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.
22.11.    Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого пенсійного фонду направляється кожному учаснику Фонду протягом одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти пенсійний контракт з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
22.12.    Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації учасників Фонду здійснюються на підставі договору між адміністратором Фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти.
22.13.    Порядок та процедура проведення ліквідації Фонду, а також порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії визначаються нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та чинним законодавством.
22.14.    Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
22.15.    Фонд може бути припинений шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.
22.16.    Припинення Фонду в результаті приєднання до іншого пенсійного фонду відбувається на підставі рішення засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду), погодженого засновником (засновниками) фонду, до якого приєднується. При приєднанні всі майнові права та зобов'язання Фонду переходять до пенсійного фонду, до якого він приєднуються і який визначається його правонаступником (активи та пасиви Фонду, що приєднується, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду – правонаступника).
22.17.    Державна реєстрація припинення Фонду як юридичної особи здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
23.1.    Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду в обсязі та з періодичністю, що встановлюється Нацкомфінпослуг.
23.2.    Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.
23.3.    Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.
23.4.    Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню та оприлюдненню.