АЦПО

Статут Друк

Витяг з основних положень статуту Відкритого пенсійного фонд у"Гідне життя"

 

Повне найменування, вид фонду, місцезнаходження ради фонду
1.2.    Найменування Фонду:
1.2.1.    повне:
•    українською мовою:        ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ГІДНЕ ЖИТТЯ»;
•    російською мовою:          ОТКРЫТЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ»;
1.2.2.    скорочене:
•    українською мовою:    ВПФ «ГІДНЕ ЖИТТЯ»;
•     російською мовою:    ОПФ «ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ»;
1.3.    Вид Фонду:      відкритий.
1.4.    Місцезнаходження (юридична адреса) ради Фонду:
Україна, 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А.

Порядок унесення змін до пенсійних схем та їх скасування
17.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються пенсійними схемами.
17.2. Розробка та затвердження пенсійних схем здійснюється з дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.
17.3. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Зборами Засновників Фонду (Уповноваженим органом Одноосібного Засновника Фонду). Розроблені зміни до пенсійних схем погоджуються Радою Фонду. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг.
17.4. Фонд може використовувати кілька пенсійних схем. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, а також мають право на зміну пенсійної схеми у строки та у порядку, визначеному чинним законодавством України. Посилання на обрану Вкладником Фонду пенсійну схему є істотною умовою пенсійного контракту.
17.5. Зміни, що вносяться до пенсійних схем Фонду, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення Учасників Фонду.
17.6. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати зареєстровані пенсійні схеми у разі:
- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- отримання письмової згоди всіх Вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

Права та обов'язки фонду і порядок їх реалізації
9.1. Фонд має право:
- бути припиненим шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом;
- бути ліквідованим, окрім випадку застосування законодавства про банкрутство;
- використовувати кілька пенсійних схем;
- запроваджувати нові пенсійні схеми;
- вносити зміни до діючих пенсійних схем у випадках, передбачених Законом;
- анулювати діючі пенсійні схеми у випадках, передбачених Законом;
- за бажанням Учасників Фонду укладати відповідно до чинного законодавства України договори страхування ризику настання інвалідності або смерті Учасника Фонду за рахунок частини пенсійних внесків таких Учасників;
- користуватися послугами кількох осіб, що проводять діяльність з управління активами;
- користуватися послугами фінансових установ, які надають послуги відповідно до чинного законодавства України;
- рекламувати свою діяльність;
- на інші дії відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Фонд зобов’язаний:
- здійснювати свою діяльність відповідно до Закону та інших нормативно-правових актів;
- для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;
- мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до чинного законодавства України, та застосовувати її у своїй діяльності;
- укладати пенсійний контракт з будь-якою особою, яка має намір стати Вкладником Фонду, якщо така особа відповідає вимогам Закону, для здійснення недержавного пенсійного забезпечення особи (осіб), яка відповідає (які відповідають) вимогам Закону;
- здійснювати пенсійні виплати Учасникам Фонду;
- виконувати інші зобов'язання перед Учасниками Фонду;
- формувати пенсійні активи Фонду за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до Фонду відповідно до чинного законодавства України;
- отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх Вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
- за заявою Учасника Фонду після настання визначеного ним відповідно до Закону пенсійного віку, перераховувати відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать Учаснику Фонду, для виплати довічної пенсії;
- оплачувати витрати, що здійснюються за рахунок пенсійних активів Фонду відповідно до Закону;
- звітувати про свою діяльність відповідно до чинного законодавства України;
- укласти договір з аудитором (аудиторською фірмою) для проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду;
- оприлюднювати інформацію про свою діяльність;
- виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством України.

Права та обов'язки вкладника фонду
9.5. Вкладник Фонду має право:
- бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;
- припинити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом;
- поновити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених Законом;
- в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий Вкладник Фонду є одночасно його Учасником;
- встановлювати відповідно до Закону розмір відрахувань (пенсійних внесків) до Фонду;
- отримувати від Адміністратора Фонду підтвердження про одержання на рахунок Фонду пенсійних внесків, сплачених Вкладником Фонду;
- вільно вибирати пенсійну схему, якщо інше не передбачене чинним законодавством України, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 (шість) місяців;
- укласти кілька пенсійних контрактів.
9.6. Вкладник Фонду зобов'язаний:
- виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
- надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду.

Права та обов'язки учасників фонду
9.7. Учасник Фонду має право:
- бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;
- залишатися Учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;
- використовувати накопичені пенсійні кошти, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку;
- отримувати безоплатно:
1) один раз на рік інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
2) довідку про суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку на день настання визначеного ним пенсійного віку – для подачі страховій організації при укладенні договору страхування довічної пенсії;
3) інформацію про рішення Зборів Засновників Фонду (Уповноваженого органу Одноосібного Засновника Фонду) з питань порядку денного;
- при отриманні пенсій на визначений строк з Фонду – отримувати безоплатно на початку кожного фінансового року інформацію про:
1) суму пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року;
2) обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;
3) суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року;
- у будь-який час отримувати за письмовим запитом та за плату, встановлену Адміністратором Фонду відповідно до нормативних актів Нацкомфінпослуг інформацію про суму належних Учаснику Фонду накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
- протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:
1) перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду, при цьому пенсійний фонд, до якого перейшов Учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
2) укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді.
9.8. Учасник Фонду зобов’язаний:
- дотримуватися вимог i виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь, положень Статуту Фонду, діючих у Фонді локальних нормативних актів, виконувати рішення Зборів Засновників Фонду (Уповноваженого органу Одноосібного Засновника Фонду) та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;
- надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку Учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;
- дотримуватися вимог чинного законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;
- укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону, – укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії та перевести за власний рахунок належні їм пенсійні кошти у разі розірвання за власною ініціативою пенсійного контракту, укладеного з Фондом такими Учасниками на власну користь;
- нести інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом або рішеннями Зборів Засновників Фонду (Уповноваженого органу Одноосібного Засновника Фонду) та Ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції.

Повноваження ради фонду щодо розгляду спірних питань, що виникають між фондом та його учасниками і (або) вкладниками
11.7.1. Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог Закону, зокрема:
- розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його Учасниками та (або) Вкладниками;

Умови набуття статусу учасника фонду
7.1. Набуття статусу Учасника Фонду здійснюється на підставі пенсійного контракту, укладеного на користь Учасника між Вкладником та Фондом в особі його Адміністратора, або договору про виплату пенсії на визначений строк, який укладено Вкладником та Фондом в особі його Адміністратора.

Порядок використання пенсійних активів фонду
19.1. Активи Фонду формуються за рахунок внесків до Фонду (пенсійних внесків).
19.2. До складу активів Фонду відповідно до Закону належать:
- активи в грошових коштах;
- активи в цінних паперах;
- інші активи згідно із законодавством.
19.3. Пенсійні активи Фонду у грошових коштах можуть складатися з коштів, розміщених на поточних та банківських депозитних рахунках.
19.4. Склад пенсійних активів Фонду у цінних паперах визначається інвестиційною декларацією Фонду згідно із законодавством.
19.5. Пенсійні активи Фонду в цінних паперах не можуть включати:
- цінні папери, емітентами яких є Зберігач Фонду, особи, що здійснюють управління активами Фонду, Адміністратор Фонду, аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими Фондом укладені відповідні договори, та їх пов'язані особи, Засновник (Засновники) Фонду та їх пов‘язані особи;
- цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим НКЦПФР, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;
- цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами НКЦПФР;
- векселі;
- похідні цінні папери.
19.6. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.
19.7. Пенсійні активи Фонду не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися лише на цілі, передбачені Законом та Статутом Фонду. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями Засновників Фонду, Вкладників Фонду, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, Адміністратора Фонду, Зберігача Фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії Учасником Фонду або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті Учасника Фонду.
19.8. На пенсійні активи, не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству.
19.9. Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється згідно із Законом та інвестиційною декларацією Фонду.
19.10. Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Фонду, виконання зобов'язань Фонду перед його Учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
1) інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь Учасників Фонду;
2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з Учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом;
3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті Учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
4) оплати послуг з адміністрування Фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, витрат на оприлюднення інформації про діяльність Фонду, передбаченої Законом;
5) виплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;
6) оплати послуг зберігача;
7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;
8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;
9) оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Нацкомфінпослуг.
Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.
Граничні розміри витрат, визначених підпунктами 4-6 пункту 19.10 статті 19 Статуту, встановлюються як відсоток чистої вартості активів Фонду.
Граничні розміри витрат, визначених підпунктами 4-9 пункту 19.10 статті 19 Статуту, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюються Нацкомфінпослуг, спільно з НКЦПФР.
19.11. Пенсійні активи Фонду не можуть включатися до ліквідаційної маси Зберігача Фонду та інших банків.
19.12. Фонд за бажанням Учасників Фонду може укладати договори страхування ризику настання інвалідності або смерті Учасника Фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків.
Розмір страхового внеску за таким видом страхування відповідно до цього пункту Статуту не може перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного Учасником Фонду або за Учасника Фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування.
Страхування ризику настання інвалідності або смерті Учасника Фонду відповідно до цього пункту Статуту здійснюється згідно з Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань страхування.

Порядок інформування учасників фонду про рішення, прийняті зборами засновників
10.9. Рішення Зборів Засновників Фонду з питань порядку денного, доводяться до відома всіх Учасників та Засновників Фонду Адміністратором Фонду шляхом (але не виключно) повідомлення в засобах масової інформації, розміщення на сайті, письмового повідомлення, надання можливості ознайомитися з рішенням за місцем знаходження Адміністратора Фонду та Вкладників-юридичних осіб та іншими засобами – у 10-денний термін після проведення Зборів Засновників Фонду.

Порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків
23.5. Адміністратор Фонду зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному Учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого Учасника за формою, встановленою Нацкомфінпослуг, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит Учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна Учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит Учасника Фонду встановлюється Нацкомфінпослуг.
Учаснику Фонду, який отримує пенсійні виплати з Фонду, у виписці з індивідуального пенсійного рахунка також зазначається інформація про розмір щомісячних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.

Порядок ліквідації та реорганізації фонду
21.1. Припинення Фонду може відбуватися лише в результаті ліквідації, приєднання до іншого пенсійного фонду або злиття двох або більше пенсійних фондів одного виду.
21.2. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:
- Засновників Фонду (Уповноваженого органу Одноосібного Засновника Фонду);
- правонаступників Засновників Фонду у випадках, передбачених Законом;
- суду.

Ліквідація Фонду може здійснюватися в інших випадках, установлених законом
21.3. Фонд повинен бути ліквідований у разі:
- ліквідації без правонаступництва всіх Засновників Фонду;
- припинення участі у Фонді всіх його Учасників;
- в інших випадках, установлених законом.
21.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений чинним законодавством термін зобов'язана повідомити про це рішення Вкладників та Учасників Фонду, Адміністратора Фонду, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, Зберігача Фонду та державні органи, визначені чинним законодавством.
21.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у Зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.
21.6. Протягом 3 (трьох) місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен його Учасник повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
- інший пенсійний фонд, з яким Учасником Фонду укладено пенсійний контракт;
- банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
- страхову організацію, з якою Учасником Фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо Учасник Фонду досягнув пенсійного віку, визначеного законом.
Разом з письмовою заявою Учасник Фонду зобов'язаний надіслати (надати) копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією. Учасник Фонду повинен надіслати (надати) письмову заяву у строки, визначені Нацкомфінпослуг.
Пенсійні кошти Учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.
21.7. У разі якщо Учасник Фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких Учасників Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.
Письмове повідомлення про переведення коштів таких Учасників до іншого пенсійного фонду направляється кожному Учаснику Фонду протягом одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти пенсійний контракт з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації Учасників Фонду здійснюються на підставі договору між Адміністратором Фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких Учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти.
21.8. Порядок та процедура проведення ліквідації Фонду, а також порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії визначаються нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг та чинним законодавством.
21.9. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.
21.10. Фонд може бути припинений шляхом приєднання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.
Припинення Фонду в результаті приєднання до іншого пенсійного фонду відбувається на підставі рішення Засновників Фонду (Уповноваженого органу Одноосібного Засновника Фонду), погодженого засновником (засновниками) фонду, до якого приєднується. При приєднанні всі майнові права та зобов'язання Фонду, переходять до пенсійного фонду, до якого він приєднуються і який визначається його правонаступником (активи та пасиви Фонду, що приєднується, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду-правонаступника).
21.11. У разі припинення Фонду як юридичної особи забороняється передача активів іншим особам (крім недержавних пенсійних фондів відповідного виду та  інших юридичних осіб, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до Закону).
21.12 . Державна реєстрація припинення Фонду як юридичної особи здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Порядок оприлюднення інформації про діяльність фонду
22.1. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється Адміністратором Фонду в обсязі та з періодичністю, що встановлюється Нацкомфінпослуг.
22.2. Інформація оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих та електронних засобах масової інформації, в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.
22.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.
22.4. Інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду, є конфіденційною і не  підлягає розголошенню та оприлюдненню.