АЦПО

Пенсійна схема №1 Друк

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1.    Пенсійна схема розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту відкритого пенсійного фонду «ГІДНЕ ЖИТТЯ» (далі – Фонд).
1.2.    Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.
1.3.    Відомості про Фонд:
Повне найменування Фонду - ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД  «ГІДНЕ ЖИТТЯ».
Код за ЄДРПОУ – 42992797.
Вид Фонду – відкритий.
Дата державної реєстрації: 10.05.2019.; номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу 1 071 102 0000 044077.
Реєстраційний номер Фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ – 12103870.
Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи – ПФ № 126
Місцезнаходження Ради Фонду: Україна, 04070, м.Київ, Контрактова площа, будинок 10-А.
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УЧАСТІ У ПЕНСІЙНІЙ СХЕМІ
2.1.    Ця пенсійна схема передбачає здійснення пенсійних внесків роботодавцем (далі – Вкладник) на користь своїх працівників (далі – Учасник).
2.2.    Участь Вкладника та Учасника у даній пенсійній схемі визначається за пенсійним контрактом, укладений між Вкладником та Фондом в особі Адміністратора Фонду (далі – Адміністратор).
2.3.    Номер пенсійної схеми обов’язково зазначається у пенсійному контракті.
2.4.    Пенсійна схема є невід’ємною частиною пенсійного контракту, а умови та порядок пенсійного забезпечення, викладені в ній, є обов’язковими для виконання Вкладником, Учасником та Адміністратором.
2.5.    Внесення змін до умов пенсійної схеми дозволяється лише за умови їх реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг). При цьому Фонд має право вносити зміни або анулювати пенсійну схему у разі:
-    відсутності пенсійних контрактів, укладених за цією пенсійною схемою;
-    отримання письмової згоди всіх вкладників фонду, з якими укладені пенсійні контракти за цією пенсійною схемою.
2.6.    За цією пенсійної схемою Вкладник може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті Учасників за умови, що Фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту. Розмір страхових внесків, які сплачуються за таким видом страхування, не може перевищувати обмежень встановлених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".
3. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ВКЛАДНИКІВ ФОНДУ
3.1. Порядок сплати пенсійних внесків
3.1.1.    Пенсійні внески за цією схемою сплачуються Вкладником, який є юридичною особою або фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності, виключно у безготівковій формі шляхом перерахування суми пенсійних внесків на рахунок Фонду у зберігача.
3.1.2.    Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати пенсійного внеску.
3.1.3.    Сплачені пенсійні внески Вкладника обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника, на користь якого здійснювалися ці внески.
3.1.4.    Всі витрати, пов'язані з перерахуванням пенсійних внесків, здійснюються за рахунок Вкладника, якщо інше не передбачено законодавством.
3.2. Розмір пенсійних внесків
3.2.1.    Згідно з умовами цієї пенсійної схеми розмір пенсійних внесків визначається Вкладником самостійно та може зазначатися в пенсійному контракті при його укладанні.
3.2.2.    Вкладник може встановлювати однаковий відсоток нарахувань у вигляді пенсійних внесків на користь своїх працівників до суми їх заробітної плати або застосовувати  диференційовані розміри пенсійних внесків. Диференціація розмірів внесків може бути встановлена за будь-яким принципом або довільно.
3.2.3.    Мінімальний розмір пенсійних внесків не встановлюється.
3.2.4.    Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежуються.
3.3. Строки сплати пенсійних внесків
3.3.1.    Тривалість строку сплати пенсійних внесків на користь Учасника визначається строком, починаючи з дня внесення першого пенсійного внеску до закінчення дії укладеного пенсійного контракту, за яким робляться такі пенсійні внески.
Вкладник може продовжувати робити пенсійні внески на користь Учасника після набуття Учасником підстав для здійснення пенсійних виплат. Строки сплати пенсійних внесків можуть зазначатися у пенсійному контракті, та можуть бути змінені за умовами пенсійного контракту.
3.3.2.    Періодичність сплати пенсійних внесків зазначається у пенсійному контракті та може становити:
-    один раз на місяць;
-    один раз на квартал;
-    один раз на півріччя;
-    один раз на рік;
-    без встановленої періодичності.
4. ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ
4.1. Види та умови здійснення пенсійних виплат
4.1.1.    Відповідно до законодавства України Фонд може здійснювати наступні види пенсійних виплат:
-    пенсія на визначений строк;
-    одноразова пенсійна виплата.
4.1.2.    Підставою для отримання пенсійних виплат може бути:
-    досягнення Учасником пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";
-    визнання Учасника особою з інвалідністю;
-    медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт, тощо) Учасника;
-    виїзд Учасника на постійне проживання за межі України;
-    смерть Учасника.
4.1.3.    Пенсійний вік, після досягнення якого Учасник має право на отримання пенсійної виплати, визначається за його заявою.
Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більш як на 10 років, якщо інше не визначено законом. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням.
Учасник має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви Адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
4.1.4.    Довічна пенсія виплачуються страховою організацією, яка обирається Учасником Фонду після досягнення ним пенсійного віку, визначеного в його заяві відповідно до п. 4.1.3 у разі укладання Учасником Фонду відповідного договору страхування довічної пенсії за рахунок пенсійних коштів Учасника.
4.1.5.    Пенсійні виплати та перерахування коштів страховій організації з Фонду на виплату довічної пенсії здійснюється у грошовій формі в національній валюті України за рахунок коштів, що облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника Фонду.
4.1.6.    Пенсійні виплати з Фонду та виплата довічної пенсії через страхову організацію здійснюється незалежно від отримання виплат за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.
4.1.7.    У разі виникнення підстав для здійснення виплат на визначений строк Учасником укладається договір про виплату пенсії на визначений строк з Фондом.
4.1.8.    У разі набуття Учасником права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів Фонду допускається раніше настання пенсійного віку, визначеного Законом. У цьому випадку Учасник Фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності та подати заяву Адміністратору Фонду.
4.1.9.    У заяві Учасника, де визначається дата настання його пенсійного віку, Учасник зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява учасника Фонду за формою, встановленою Нацкомфінпослуг, подається адміністратору Фонду не пізніше ніж за два місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником Фонду.
4.1.10.    Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.
4.2. Порядок визначення розміру пенсійних виплат на визначений строк.
4.2.1.    Пенсія на визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення першої виплати.
4.2.2.    Для здійснення пенсійної виплати на визначений строк учасник фонду повинен укласти договір про виплату пенсії на визначений строк. Договір про виплату пенсії на визначений строк є договором між фондом та його учасником, який укладається від імені фонду його адміністратором до настання пенсійного віку учасника, визначеного ним у заяві.
4.2.3.    Договір набирає чинності з дати настання пенсійного віку учасником, з яким укладено такий договір.
4.3.1.    Розмір пенсії на визначений строк розраховується адміністратором, виходячи із суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду на  дату розрахунку пенсійної виплати, тривалості і періодичності пенсійних виплат, визначених учасником, за формулою

B = Sr/n

де :    B - розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована учаснику фонду;
n - кількість пенсійних виплат, що залишилися до закінчення загального строку виплати пенсії;
Sr - сума пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника на дату розрахунку пенсійної виплати.
4.3. Порядок виплати пенсії на визначений строк
4.3.2.    У разі прийняття Учасником рішення про виплату пенсії на визначений строк Фондом та укладання договору про виплату пенсії на визначений строк, Учасник подає заяву Адміністратору Фонду встановленого зразка, де вказує:
-    строк пенсійних виплат, протягом якого Фонд виплачує Учаснику пенсію на визначений строк, але не менше ніж десять років;
-    періодичність пенсійних виплат;
При оформленні пенсії на визначений строк Учасник зобов’язаний надати Адміністратору такі документи:
-    паспорт чи інший документ, який посвідчує особу Учасника відповідно до законодавства України;
Виплата пенсії на визначений строк починається не пізніше 45 днів з дня досягнення Учасником пенсійного віку, визначеного в його заяві.
4.3.3.    Періодичність виплати пенсії на визначений строк зазначається в договорі на виплату пенсії на визначений строк, але не частіше ніж два рази на місяць.
4.3.4.    Виплата пенсії на визначений строк здійснюється Адміністратором від імені Фонду в грошовій формі шляхом перерахування коштів на власний рахунок Учасника у банку або поштовим переказом за бажанням Учасника.
4.3.5.    Учасник може змінити періодичність та форму здійснення пенсійних виплат, але не частіше, ніж один раз на рік.
4.3.6.    Пенсійні виплати з Фонду здійснюються незалежно від отримання Учасником виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.
4.4. Одноразова пенсійна виплата
4.4.1.    Одноразова пенсійна виплата здійснюється Фондом у разі:
-    медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт, тощо ) або визнання Учасника особою з інвалідністю;
-    коли сума належних Учаснику пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку Учасника не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановленого Нацкомфінпослуг;
-    виїзду Учасника на постійне проживання за межі України;
-    смерті Учасника.
4.4.2.    Для отримання пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, Учасники, а у разі смерті Учасника – його спадкоємці, подають Адміністратору заяву та документи, які підтверджують їхнє право на отримання цієї виплати згідно з законодавством України.
4.4.3.    Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, визначається виходячи із суми пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день подання заяви на отримання такої виплати.
4.4.4.    Пенсійна виплата, що здійснюється одноразово, провадиться протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної заяви та таких документів:
-    паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу Учасника або його спадкоємців відповідно до законодавства України;
-    документа, який підтверджує право Учасника або його спадкоємців на одноразову пенсійну виплату відповідно до законодавства України, пенсійного контракту, згідно з яким робилися пенсійні внески на користь Учасника, та цієї пенсійної схеми.
4.4.5.    У разі порушення строку, визначеного п. 4.4.4, Адміністратор за власний рахунок сплачує отримувачу пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, що підлягала виплаті, за кожний день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацкомфінпослуг.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права та обов’язки Вкладника
5.1.1.    Вкладник Фонду має право:
1)    припинити сплачувати пенсійні внески на користь Учасників у випадках, визначених законодавством;
2)    вільно обирати пенсійні схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців;
3)    перейти до іншого пенсійного фонду з попередженням учасників, на користь яких він сплачує пенсійні внески.
5.1.2.    Вкладник, який робить відрахування на користь Учасників (Учасника) до Фонду, зобов’язаний сплачувати внески за власні кошти на користь таких Учасників (Учасника) відповідно до укладених (укладеного) пенсійних контрактів.
5.1.3.    Вкладник зобов’язаний відшкодовувати Учаснику або Фонду збитки, завдані внаслідок порушення Вкладником умов пенсійного контракту та законодавства.
5.2. Права та обов’язки Учасника
5.2.1.    Учасник Фонду має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з Фонду в порядку, визначеному законодавством.
5.2.2.    Учасник Фонду має право залишатися його Учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь Вкладником.
5.2.3.    Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк Учасник в будь-який час має право:
1)    перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов Учасник, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;
2)    укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді.
5.2.4.    Учасник має право безоплатно один раз на рік на отримання інформації про:
-    суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на його індивідуальному пенсійному рахунку, сплачені пенсійні внески та фінансовий результат;
-    обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;
-    суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
Учаснику, який отримує пенсію на визначений строк додатково у складі виписки з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку
Учасник має право вимагати надання зазначеної інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок Учасника, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу Учасника встановлюється Нацкомфінпослуг.
5.2.5.    Учасник має право оскаржити:
1)    Неналежні дії Вкладника, який порушує здійснення пенсійних внесків на користь Учасника, передбачених пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
2)    дії Фонду, пов’язані з неналежним наданням послуг з недержавного пенсійного забезпечення;
3)    дії Адміністратора у разі відмови або затримки пенсійних виплат
до Нацкомфінпослуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених законом.
Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права Учасника на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.
5.2.6.    Учасник зобов'язаний:
-    не пізніше ніж за два місяці до настання визначеного ним пенсійного віку подати заяву Адміністратору, де визначається дата настання його пенсійного віку та вид обраної ним пенсійної виплати;
-    виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, пенсійним контрактом та Статутом Фонду.
-    використовувати пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, виключно на цілі, визначені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
6. РОЗПОДІЛ ТА УСПАДКУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ
6.1.    Пенсійні кошти, накопичені у пенсійному фонді за час перебування у шлюбі одним з подружжя є спільним майном подружжя, якщо інше не передбачено шлюбним контрактом або законом. У разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів та письмово повідомити про це адміністратора Фонду
6.2.    Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.
6.3.    У разі отримання інформації про смерть Учасника, який є Вкладником, Адміністратор зобов’язаний письмово повідомити осіб, визначених Учасником та нотаріальну контору за місцем проживання Учасника Фонду протягом десяти робочих днів після отримання інформації про смерть такого Учасника.
Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати Адміністратору заяву про оформлення права на спадщину.
Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному законодавством з недержавного пенсійного забезпечення.
6.4.    Адміністратор здійснює одноразову пенсійну виплату спадкоємцям у строки, визначені законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, якщо протягом цього строку не було накладено заборону на здійснення виплати згідно із законом.